07.06.23

(057) 702-15-92

Вчена рада

 

 

 Голова Вченої ради

д-р геогр. наук, професор

Гриценко Анатолій Володимирович

   Тел./факс: +38 (057) 702-15-92

E-mail:  directorniiep@gmail.com;

             

 

Вчений секретар

Савченко Наталя Володимирівна 

    Тел.: +38 (057) 702-15-83

E-mail: scientific.secretary237@gmail.com; 

 

Вчена рада Установи є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю наукової установи, який виконує консультативно-дорадчі функції.

Склад Вченої ради УКРНДІЕП затверджено Директором установи 30 січня 2019 року.

Кількісний склад членів Вченої ради Установи становить 27 осіб, з яких 6 докторів і 12 кандидатів наук. 

Вчена Рада розробляє рекомендації та приймає рішення в межах своєї компетенції.

До виключної компетенції вченої ради Установи належать питання щодо:

 • визначення стратегії розвитку Установи та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності;
 • проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;
 • затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних розробок;
 • удосконалення та розвитку структури Установи;
 • затвердження тем дисертацій, атестація та затвердження звітів аспірантів і здобувачів Установи, призначення наукових керівників (консультантів);
 • затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, здобувачів та результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;
 • висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;
 • присвоєння працівникам Установи вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань;
 • затвердження річних звітів про діяльність Установи та фінансових планів Установи;
 • погодження переліку професій і посад Установи, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.

 

Підпорядкованими структурами в складі вченої ради Установи є науково-дорадчі органи – секції вченої ради, що створені відповідно до основних наукових напрямків діяльності Установи:

 • «Екологічний менеджмент, моніторинг навколишнього природного середовища та управління водоохоронною діяльністю»;
 • «Екологічно безпечне природокористування та моніторинг навколишнього природного середовища».

Вчена рада Установи делегує частину повноважень своїм секціям з метою залучення широкого кола фахівців для розгляду та обговорення питань науково-технічної діяльності.

Головою секції вченої ради можуть бути заступники директора з наукової роботи.

Склад секції, до якої входять завідувачі лабораторій відповідних наукових напрямків та провідні фахівці Установи, затверджується директором за поданням вченого секретаря і за узгодженням з головою секції.

Вчена рада та її секції правомочні приймати рішення, якщо на засіданні є присутніми не менше половини членів їх складу.

Рішення вченої ради та секцій вважаються прийнятими, якщо за них голосувало не менше 50% членів вченої ради, які беруть участь у засіданні. Рішення приймаються відкритим голосуванням, якщо вчена рада та секції вченої ради не приймають рішення про проведення таємного голосування.