07.06.23

(057) 702-15-92

Послуги

 «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»  (УКРНДІЕП) є однією з провідних наукових організацій у системі охорони навколишнього природного середовища України.

Інститут надає послуги у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 

Лабораторія еколого-аналітичних досліджень

Лабораторія надає послуги з:

 • розроблення методик вимірювань показників складу і властивостей об'єктів довкілля, скидів, викидів, відходів; визначення їх метрологічних характеристик (невизначеності, повторюваності, тощо) та оцінювання їх придатності для конкретних цілей використання;
 • оцінювання технічної компетентності вимірювальних лабораторій шляхом міжлабораторного зіставлення результатів вимірювань показників складу та властивостей об'єктів довкілля;
 • консультації та навчання з питань хіміко-аналітичного контролю об'єктів довкілля, скидів, викидів, відходів та його метрологічного забезпечення;
 • відбору та аналізування проб об'єктів довкілля, скидів, викидів, відходівзгідно з галуззю добровільного оцінювання системи вимірювань, у тому числі з метою арбітражу);
 • визначення складу та класу небезпеки відходів;
 • ідентифікування речовин невідомого складу і походження;
 • оцінювання екологічного стану територій внаслідок впливу виробничої діяльності;
 • випробування бензину автомобільного та дизельного палива, у тому числі біопалива, за показниками Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, ДСТУ 7687, ДСТУ 7688.
 • Лабораторія еколого-аналітичних досліджень УКРНДІЕП акредитована Національним агентством із акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій" за показниками якості бензину автомобільного і дизельного палива, атестат акредитації від 11.02.2021 р. № 202126, а саме:

  бензин автомобільний (тиск насиченої пари, концентрація свинцю, вміст сірки, об’ємна частка олефінових та ароматичних вуглеводнів, об’ємна частка бензолу, об’ємна частка кисневмісних сполук, масова частка кисню, вміст марганцю, корозійна здатність, густина);

  дизельне паливо (температура спалаху у закритому тиглі, фракційний склад, вміст сірки, вміст води, масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів, об’ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот, корозійна здатність, густина).

  Зазначена акредитація є головним чинником забезпечення необхідного рівня визнання результатів вимірювань лабораторії та її участі в системі моніторингу якості палива в Україні на відповідність Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою КМУ № 927 від 01.08.2013 р. і діючим стандартам України.

  Поза галуззю акредитації у дослідницьких цілях лабораторія виконує випробування інших паливо-мастильних матеріалів та трансформаторного масла за показниками:

  Вартість послуг з проведення випробувань лабораторією.

З питання співпраці можна звертатися за телефоном:

 (057) 702-16-04 або на E-mail: ecolog525@ukr.net

 

Лабораторія проблем формування та регулювання якості вод

Лабораторія надає послуги з:

 • Розробка документів для отримання дозволу на спецводокористування, включаючи обґрунтування потреби у воді, нормативи гранично допустимих скидів (ГДС) речовин та регламенти періодичного скидання зворотних вод у водні об'єкти.
 • Виконання інженерно-екологічної експертизи, включаючи судову експертизу, дотримання вимог природоохоронного законодавства.
 • Надання інформації щодо коефіцієнтів, які враховують екологічне значення водних об'єктів.

З питання співпраці можна звертатися за телефоном:

 (057) 702-15-94 або на E-mail:  morlabkr@ukr.net

 

 Лабораторія міських і виробничих стічних вод

 Лабораторія надає послуги з:

 • аналізування проб води стічної, питної, підземної, поверхневих водних об’єкті та складу осадів очисних споруд за хімічними, бактеріологічними, паразитологічними та токсикологічними (важкі метали)  показниками;
 • розроблення  рекомендацій з використання осадів стічних вод, як органо-мінеральну суміш у сільському або лісовому господарств (у тому числі, для рекультивації земель після пожеж);
 • розроблення комплексу заходів з інтенсифікації і підвищення ефективності роботи  споруд очищення господарсько-побутових та виробничих стічних вод;
 • розроблення технологій очищення стічних вод; експрес-визначення токсичності стічних вод за біохімічними показниками.

З питання співпраці можна звертатися за телефоном:

(057) 702-16-07 або на E-mail:  ukrniiep@gmail.com

 

Лабораторія охорони атмосферного повітря та систем управління відходами

Лабораторія надає послуги з:

 • Еколого-експертна оцінка проектів і небезпечних об’єктів та підприємств.
 • Розрахунок екологічного податку для підприємств.

Сектор розробки систем управління відходами

 •  Інформаційно - консультаційні послуги господарювання у сфері екології

З питання співпраці можна звертатися за телефоном:

(057) 702-15-81 або на E-mail: gtf.niiep@gmail.com

 

Лабораторія оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи

Лабораторія надає послуги з:

 • Розробка матеріалів ОВД за процедурою, передбаченою Законом України «Про оцінку впливу на довкілля»;
 • Проведення Стратегічної екологічної оцінки (СЕО) документів державного планування за процедурою, передбаченою Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
 • Розробка матеріалів ОВНС у складі проектної документації за діючими ДБН;
 • Розробка схем санітарної очистки населених пунктів.

З питання співпраці можна звертатися за телефоном:

(057) 702-15-82 або на E-mail:  l_anishenko@ukr.net