23.03.23

(057) 702-15-92

Лабораторія еколого-токсикологічних досліджень антропогенного впливу на компоненти довкілля та нормування екологічно безпечного природокористування

 

Завідувач лабораторії

канд. техн. наук, доц.

Цапко Наталія Сергіївна

 

Тел./факс: +38 (057) 702-62-23

E-mail: biotest.niiep@gmail.com

 

Загальна характеристика

Лабораторія біологічних досліджень та біотестування створена в 1971 році для вирішення науково – практичних завдань у галузі оцінювання стану біотичної складової водних і наземних екосистем (поверхневих вод, донних відкладів, ґрунтів). 

За результатами аудиту Державним підприємством «Харківський регіональний науково – виробничій центр стандартизації, метрології та сертифікації» лабораторія відповідає вимогам ДСТУ ІSO 10012:2005 щодо стану системи вимірювань (свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ІSO 10012:2005 від 20 липня 2018 р. № 01-0076/2018, термін дії 3 роки).

 

Основні напрямки наукової діяльності

Наукове, методичнее, метрологічне та нормативно-правове забезпечення використання методу біотестування в системі оцінки, контролю і нормування якості різних категорій вод, донних відкладів та ґрунтів

 

Основні виконані роботи

 1. Здійснено екотоксикологічний моніторинг поверхневих водних об’єктів основних річкових басейнів України.
 2. Визначено рівні токсичності зворотних вод підприємств різних галузей економіки, виявлено найбільш екологічно небезпечні джерела забруднення поверхневих водних об’єктів на території Дніпропетровської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Черкаської, Чернігівської, Харківської та інших областей.
 3. Здійснено гармонізацію національних стандартів з міжнародними (ISO) у галузі біотестування. Розроблено та затверджено 21 національний стандарт України.

У межах виконання бюджетної тематики на замовлення Мінприроди розроблено проекти наступних нормативних документів: 

 • проект удосконаленого національного « Переліку нормативів екологічної безпеки – гранично допустимих концентрацій речовин для води водних об’єктів рибогосподарського водокористування;
 • проект «Методичних рекомендацій з встановлення стандартів якості поверхневих вод» відповідно до положень Директив ЄС у галузі водної політики.

 

Основні публікації

Монографії, навчальні посібники, патенти

 1. Крайнюкова А.Н. Руководство по определению методом биотестирования токсичности вод, донных отложений, загрязняющих веществ и буровых растворов / Крайнюкова А.Н., Кузьмич В.В., Соколова С.А. – М. : РЭФИА, НИА-Природа, 2002. – 117 с.
 2.  Крайнюкова А.М. Еколого-токсикологічна оцінка якості поверхневих вод та донних відкладень : навч.-метод. посіб. / Крайнюкова А.М., Крайнюков О.М – Х. : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2011. – 72 с.
 3. Крайнюков О. М. Мониторинг окружающей природной среды : учеб. пособ. / Крайнюков О. М. – Х.: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2012. – 219 с.
 4. Крайнюков О.М. Cталий розвиток: стратегічні вектори, інноваційно орієнтовані системи забезпечення в контексті євроінтеграційної політики України: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О. І. Маслак. – Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2016. – 214 с.
 5. Krainiukov O.M. Theoretical and practical aspects of the development of modern science: the experience of countries of Europe and prospects for Ukraine: monograph / edited by authors. – 1st ed. – Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2018. – 524 p.
 6. Пат. 45053. Спосіб біологічного тестування / О.М. Крайнюков, А.М. Крайнюкова; зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі 26.10.2009. (11) 45053 (13) U (51) МПК (2009) GO1N 33/18.
 7. Пат. 45811. Пристрій для біологічного тестування води / О.М. Крайнюков, А.М. Крайнюкова; зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.11.2009. (11) 45811 (13)U (51) МПК (2009) GO1N 33/18.
 8. Пат. 65090 Україна. Спосіб визначення рівня гострої летальної токсичності зворотної води  / Крайнюкова А.М., Крайнюков О.М. : заявник та патентовласник  УкрНДІЕП // Зареєстр. у Держ. реєстрі патентів України на корисні моделі 25.11.2011. (11) 65090 (13)U (51) МПК (2011) GO1N 33/18.
 9. Пат. 67014 Україна. Спосіб визначення рівня хронічної токсичності природної води / Крайнюкова А.М., Крайнюков О.М. : заявник та патентовласник  УкрНДІЕП // Зареєстр. у Держ. реєстрі патентів України на корисні моделі 25.01.2012. (11) 67014 (13)U (51) МПК (2012) GO1N 33/18.
 10. Пат. 85333. Спосіб визначення ступеня ураженості водної екосистеми / О. М. Крайнюков; зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі 11.11.2013. (19) UA. (11) 85333 (13)U (51) МПК (2013) GO1N 33/18 (2006/01).
 11. Пат. 85348. Спосіб встановлення гранично допустимого рівня токсичності зворотної води / О. М. Крайнюков; зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі 11.11.2013. (19) UA. (11) 85348 (13) U (51) МПК (2013) GO1N 33/18 (2006/01).
 12. Пат. 113560. Спосіб визначення ступеня забрудненості ґрунтів / О. М. Крайнюков, І.А. Кривицька; зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.02.2017. (19) UA. (11) 113560 (13) U (51) МПК (2017) G01N 33/24 (2006.01)

 Статті, доповіді

 1. Крайнюкова А.М. Токсикологічний моніторинг джерел забруднення басейну Дніпра в межах Дніпропетровської області і м. Запоріжжя / Крайнюкова А.М., Скляр Є.Д., Божко Т.В // Захист довкілля від антропогенного навантаження : зб. наук. пр. / Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України. – Харків – Кременчук, б. в., 2000. – Вип. 2(4). – С.54-62.
 2. Крайнюкова А.М. Методичне, метрологічне та нормативне забезпечення якості визначення токсичності об’єктів довкілля / Крайнюкова А.М., Котко Л.О., Губар Т.В // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та техногенної безпеки : Зб. наук. пр. / УкрНДІЕП. – Харків, б. в., 2000. – С.136-140.
 3. Встановлення еколого-рибогосподарського нормативу флотореагенту “Лілафлот 817М” / Крайнюкова А.М., Ульянова І.П., Дмитрієва О.О., Губар Т.В. та ін. // Захист довкілля від антропогенного навантаження : зб. наук. пр. / Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України. – Харків  Кременчук, б. в., 2001. – Вип. 4(6). – С.21-30.
 4. Токсикологічна оцінка зворотних вод підприємств – джерел забруднення водних об’єктів Харківської області / Крайнюкова А.М., Ульянова І.П., Губар Т.В., Божко Т.В., Скляр Є.Д. // Вісник Полтавського педуніверситету. – Полтава, 2002. – С. 91-98. – (Сер.: Екологія. Біологічні науки).
 5. Крайнюкова А.М.  Встановлення гранично допустимої концентрації флотореагенту D 817 M для води водних об’єктів рибогосподарського водокористування / Крайнюкова А.М., Литвинова Т.Г. // Рибне господарство : міжвідом. тематич. наук. зб. – 2004. – Вип. 63. – С. 111-114.
 6. Крайнюкова А.Н. Использование биотестирования при оценке состояния компонентов окружающей среды и контроле источников их загрязнения в условиях Украины  / Крайнюкова А.Н.// Актуальные проблемы водной токсикологии : сб. ст. – Борок, 2004.–С.61-80.
 7. Крайнюкова А.М. Біотестування – метод оцінки токсичних властивостей компонентів природного середовища та джерел їх забруднення / Крайнюкова А.М // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : зб. наук. пр. – Харків: Райдер, 2006. – Вип.XXVIII. – С. 15-33.
 8. Крайнюкова А.Н. Нормативно-методическое обеспечение применения биотестирования в системе мониторинга качества вод / Крайнюкова А.Н // Сб. нормативно-методич. документов по организации и осуществлению мониторинга поверхностных вод. – Харьков : ИНЖЭК, 2007. – С. 186-220.
 9. Крайнюкова А.Н. Система интегральной токсикологической оценки природных и сточных вод /  Крайнюкова А.Н. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий.  – Харьков: Технологический центр, 2009. – №1/4(37). – С.30-35.
 10. Крайнюкова А.М. Оцінка еколого-токсикологічного стану поверхневих вод Харківської області / Крайнюкова А.М., Божко Т.В., Крайнюков О.М // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010.  – Вип. 2 (15). – С. 74-82.
 11. Крайнюкова А.М. Комплексна оцінка екологічного стану водних об’єктів (на прикладі басейну р. Сів. Донець) / Крайнюкова А.М., Чистякова О.О., Крайнюков О.М. // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна, 2011. – №944. – Вип. №6. – С. 61-73. – (Сер. : Екологія).
 12. Біотестування в системі нормування і контролю забруднення водних об’єктів зворотними водами (на прикладі Дніпропетровської області) / Крайнюкова А.М., Божко Т.В.,  Крайнюков О.М., Чистякова О.О.  // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : зб. наук. пр./ УкрНДІЕП. – Харків : Райдер, 2011.  – Вип. ХХХІІІ. – С. 198-212.
 13. Гриценко А.В. Нормування зворотних вод за рівнями токсичності при їх скиданні у водні об’єкти / Гриценко А.В., Крайнюков О.М.  // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна,  2012. – №1004. – С. 62-69. – (Сер: Екологія).

 

Співробітництво

Дослідження в рамках міжнародних проектів

 • Упровадження результатів токсикологічного моніторингу в систему екологічного менеджменту басейну р. Дніпро. Програма “Розвиток управління навколишнім середовищем в Україні” фінансувалася Центром дослідження міжнародного розвитку (IDRC, Канада).
 • Порівняльна оцінка методів біотестування, застосовуваних в Україні й об'єднаних у батарею “Watertox”, з метою створення набору біотестів, найбільш оптимальних для місцевих умов. Програма “Розвиток управління навколишнім середовищем в Україні” фінансувалася Центром дослідження міжнародного розвитку (IDRC, Канада) .
 • Токсикологічна оцінка проб річкової води і донних відкладень, відібраних у басейнах річок у межах Львівської, Закарпатської і Волинської областей. Програма TACIS CBC Буг і Латорица/Уж “Транскордонний моніторинг і оцінка якості води”.
 • Гідробіологічні і токсикологічні дослідження якості води р. Сіверський Донець у прикордонному створі. Програма TACIS CBC “Моніторинг і оцінка якості вод транскордонних річок (басейн Сіверського Дінця)”.