22.05.19

(057) 702-15-92

Лабораторія досліджень екологічної стійкості об’єктів довкілля та природних територій особливої охорони

 

 

Завідувач лабораторії

канд. біол. наук, доцент

Васенко Олександр Георгійович

 

Тел./факс: +38 (057) 702-15-85

    E-mail: alexandr.vasenko@gmail.com

 

 До складу лабораторії входить:

Сектор досліджень територій особливої охорони

 

Загальна характеристика

Лабораторія досліджень екологічної стійкості об'єктів довкілля УкрНДІЕП створена в 1983 році для вирішення проблем охорони і раціонального використання водних ресурсів та збереження екосистем.

Діяльність лабораторії зосереджена в межах наукового напрямку «Науково-методичне забезпечення екологічної стійкості об'єктів навколишнього середовища й екологічного менеджменту».

Співробітники лабораторії виконали значну кількість науково-дослідних робіт, результати яких впроваджені у природоохоронну діяльність на державному, регіональному та локальному рівнях.

У складі лабораторії – 14 співробітників, з них 2 кандидати наук.

Співробітники лабораторії беруть участь у міжнародних симпозіумах, з'їздах, наукових конференціях; опубліковано більше 300 наукових праць, з них 64 – за останні 5 років.

 

Основні напрямки діяльності

1. Розробка основ державної екологічної політики, спрямованої на підтримку екологічної стійкості об'єктів навколишнього середовища.

2. Розробка наукових основ екологічного управління охороною вод річкових басейнів і водогосподарських комплексів. Методичне забезпечення і проведення екологічного моніторингу, у  тому числі транскордонного.

3. Співпраця з органами місцевого самоврядування з питань вирішення екологічних проблем територій та окремих природних об’єктів.

4. Співпраця з підприємствами з питань вирішення екологічних проблем природокористування.     

 

Основна наукова діяльність лабораторії спрямована на вирішення таких задач:

1. Оцінка якості вод річкових басейнів з використанням методології екологічного нормування та надання рекомендацій щодо відновлення екологічного потенціалу окремих водних об’єктів.

2. Розробка методології проведення натурних гідрохімічних і гідробіологічних досліджень на водних об'єктах.

3. Наукове обґрунтування і розробка програм екологічного оздоровлення територій, у тому числі річкових басейнів.

4. Розробка програм екологічного моніторингу та визначення екологічних індикаторних показників.

 

Основні виконані роботи

Співробітники лабораторії брали участь у підготовленні проектів:

 • Концепції екологічного нормування;
 • Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями;
 • Закону про екологічний аудит;
 • Концепції та Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра;
 • Концепції та Державної програми екологічного оздоровлення басейну ріки Дністер;
 • Концепції та Державної програми «Екологічно безпечний Крим»;
 • Концепції та Програми збереження малих річок Харківської області;
 • Концепції та Міжрегіональної екологічної програми з охорони та використання вод басейну ріки Сіверський Донець в межах Харківської області;
 • Комплексної довгострокової програми охорони навколишнього природного середовища Зміївського району.

Лабораторія брала участь у міжнародних експедиціях з дослідження якості вод у басейні р. Дніпро і вивчення екологічного стану транскордонних ділянок річок його басейну. Проводилася комплексна оцінка ходу виконання Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра на національному і регіональному рівнях. У рамках цієї програми виконувалися роботи з транскордонного аналізу басейну р. Прип'ять і розробка комплексу природоохоронних заходів; розробка системи біомоніторингу як основи екологічного нормування якості вод та ін.

На підставі розробленої методики екологічної оцінки якості вод була проведена оцінка динаміки якості вод річкових басейнів Дніпра, Дністра, Сіверського Дінця, Дунаю.

З 2004 року організується та проводиться комплексний екологічний моніторинг довкілля при відновленні та експлуатації глибоководного суднового ходу Дунай – Чорне море.

Протягом кількох років фахівці лабораторії проводять роботи з вивчення екологічного стану водойм комплексного призначення, у тому числі водоймищ-охолоджувачів об’єктів енергетики (здійснюють екологічний нагляд за станом водойми-охолоджувача і моніторинг навколишнього природного середовища в районі розміщення ТЕС та АЕС).

Проводиться науковий і консультативний супровід виконання екологічних програм та природоохоронної діяльності підприємств.

 

Основні публікації

Нормативно-методичні документи

 1. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями. – К. : СИМВОЛ-Т, 1998. – 28 с.
 2. Методика картографування екологічного стану поверхневих вод України за якістю води. – К. : СИМВОЛ-Т, 1998. – 48 с.
 3. Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України / Мінекоресурсів України. – К., 2001. – 48 с.
 4. Методика идентификации, оценки и приоритизации «горячих точек» в бассейне реки Днепр / Под ред. А.А. Галяпы. – Киев : ПолиграфКонсалтинг, 2004. – 118 с.
 5. Васенко О.Г. Екологічні критерії оцінки якості іригаційних вод України : РД 211.1.8.048–95 / Васенко О.Г., Верніченко А.А., Балюк С.А. – К., 1996. – 13 с.
 6. Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України / В.Д. Романенко, В.М. Жукинський, О.П. Оксіюк, А.В. Яцик, А.П. Чернявська, О.Г. Васенко, А.А. Верниченко // Мінекоресурсів України.– К., 2001.
 7. Проект Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями // УкрНДІЕП. – Харків, 2012. – 37 с.

 

Монографії

 1. Васенко О.Г. Екологічні основи водоохоронної діяльності в теплоенергетиці // Б-ка журн. ІТЕ. – Харків, 2000. – Т. 1.– 243 с.
 2. Васенко О.Г.Комплексне планування та управління водними ресурсами / Васенко О.Г., Верніченко Г.А. // УкрНДІЕП; Ін-т географії НАН України. – К., 2001. – 366 с.
 3. Васенко О.Г.Система управління охороною вод у басейні Дніпра / Васенко О.Г., Лозанський В.Р. //УкрНДІЕП. – Харків, 1999. – 123 с.
 4. Экологическое состояние трансграничных участков рек бассейна Днепра на территории Украины // Под ред. А.Г.Васенко и С.А.Афанасьева. – Киев : Академпериодика, 2002. – 355 с.
 5. Васенко А.Г. Основные результаты международных экспедиционных исследований качества вод в бассейне Днепра. / Васенко А.Г., Колобаев А.Н., Анучкин В.П. – Харьков : Ранок, 2003. – 112 с.
 6. Влияние рыбного хозяйства на биологическое разнообразие в бассейне реки Днепр. Определение пробелов и проблем / В.Д. Романенко, С.А. Афанасьев, В.Б. Петухов, А.Г. Васенко и др. –  Киев : Академпериодика, 2003. – 188 с.
 7. Влияние рыбного хозяйства на биологическое разнообразие в бассейне реки Днепр. Определение пробелов и проблем / В.Д. Романенко, С.А. Афанасьев, В.Б. Петухов, А.Г. Васенко, С.Д. Щербак, М.Ф. Кумани, В.Г. Костоусов, Н.Ю Евтушенко.  – Киев : Академпериодика, 2003.
 8. Мониторинг, использование и управление водными ресурсами бассейна р.Припять / Васенко А.Г., Лунгу М.Л., Апацкий А.Н. и др. : под общ. ред. М.Ю. Калинина и А.Г. Ободовского. – Минск: Белсэнс, 2003.
 9. Комплексні експедиційні дослідження екологічного стану водних об’єктів басейну р. Уди (суббасейну р. Сіверський Донець) / О. Г. Васенко, М. Л. Лунгу, Ю. А. Ільєвська, О. В. Клімов та ін. : за ред. О. Г. Васенка. – Х. : Райдер, 2006.
 10. Сіверський Донець: Водний та екологічний атлас / О. Г. Васенко, А. В. Гриценко, Г. О. Карабаш, П. П. Станкевич та ін. : за ред. А. В. Гриценка, О. Г. Васенка. – Х. : Райдер, 2006.
 11. Сучасний екологічний стан української частини річки Сіверський Донець (експедиційні дослідження) / А.В. Гриценко, О.Г. Васенко, А.В. Колісник та ін.: за ред. д-ра геогр. наук, проф. А.В. Гриценка, канд. біол. наук, доц. О.Г. Васенка. – Х. : ВПП «Контраст», 2011.
 12. Управление трансграничным бассейном Днепра: суббассейн реки Припяти : монография / под ред. А.Г. Ободовского, А.П. Станкевича и С.А. Афанасьева. – К. : Кафедра, 2012.

 

Статті, доповіді

 1. Vasenko А. Environmental Situation in the Lower Dnipro River Basin. Water Qual. Res.J.Canada. 1998. Vol. 33. No. 4. 31 p.
 2. Основные положения к Концепции улучшения экологического состояния горнодобывающих регионов Украины / Бабаев М.В., Васенко А.Г., Кузьмин В.В., Станкевич П.П. // Захист довкілля від техногенного впливу : зб. наук. пр. –Кременчук, 1998. – С. 31-54.
 3. Васенко О.Г. Науково-технічне забезпечення Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води / Васенко О.Г. // Український географічний журнал. – 1999. – №3 (27). – С. 44-51.
 4. Информационное обеспечение мероприятий по ликвидации аварии на Диканевских очистных сооружениях / Гриценко А.В., Васенко А.Г., Ильевская Ю.А., Ильевский А.В. // Матер. междунар. конф. под эгидой Организации Черноморского экономического сотрудничества и в кооперации с МЦЧИ “Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация последствий” (г. Харьков, 23-25 мая, 2000 г.).–  Харьков, 2000. – С. 357-363.
 5. Проблемы Большого Днепра и мероприятия по охране окружающей среды / Васенко А.Г., Дронова Е.Л, Горленко И.А., Руденко Л.Г.  // Глобальные и региональные изменения климата и их природные и социально-экономические последствия. – М. : ГЕОС, 2000. – С. 191-194.
 6. Васенко О.Г. Сучасні принципи управління екологічними даними та розвиток національної системи моніторингу поверхневих вод / Васенко О.Г., Станкевич П.П., Голян Н.В. // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та техногенної безпеки : зб. наук. пр. / УкрНДІЕП. – Харків, 2000. – С.10-29.
 7. Васенко А.Г. Концепция экологического нормирования и ее реализация при решении природоохранных проблем бассейна реки Днепр / А.Г.Васенко  // Междунар. науч.-практ. конф. “Состояние и перспективы развития экологической обстановки в бассейне реки Днепр и великих рек Центральной части России” (г. Смоленск, 26-29 сентября 2001 г.). – Смоленск, 2001. – С. 58-61.
 8. Васенко О.Г. Оцінка динаміки якості поверхневих вод басейну р. Дніпро / Васенко О.Г.  // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : період. наук. зб. / Київськ. національн. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Ніка-Центр, 2001. – Т. 2. – С. 385-398.
 9. Васенко А.Г. Программа трансграничного мониторинга бассейна реки Припять / Васенко А.Г. // Межгос. программа Европейского Союза. Совместная программа по управлению реками. Мониторинг и оценка качества вод трансграничных рек : Матер. заключ. конф. (г. Москва, 4-5 ноября 2003 г.). – М., 2003. – С. 86-102.
 10. Васенко А.Г. Экологические проблемы Днепровского региона / Васенко А.Г. // Сб. науч. ст. XI Междунар. науч.-техн. конф. «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов» (9-13 июня 2003 г., г. Щелкино, АР Крым). – Харьков, 2003. – Т. 2. – С. 363-373.
 11. Васенко А.Г. Создание программы трансграничного мониторинга бассейна Днепра / Васенко А.Г., Станкевич П.П. // Регион: проблемы и перспективы : Спецвыпуск, 2003, декабрь, с. 83-88.
 12. Васенко О.Г. Основні концептуальні положення розробки “Державної програми екологічного оздоровлення басейну р.Дністер” / Васенко О.Г. // Вода і водоочисні технології. 2004. – №1. – C. 9-14.
 13. Васенко О.Г., Верниченко-Цветков Д.Ю., Лунгу М.Л. Просторовий розподіл показників розвитку фітопланктону української ділянки дельти Дунаю // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: VІІІ Міжнародна наук.-практ. конф., 12-16 вересня 2012 р., м. Алушта, АР Крим, Україна: зб. наук. ст. У 2-х т. Т. 1/ УкрНДІЕП. – Х.: Райдер, 2012, 312 с. – с. 229-232.

 14. Васенко О.Г., Верниченко-Цветков Д.Ю., Коваленко М.С., Ковальова О.М., Поддашкін О.В. Екологічна оцінка стану поверхневих вод України з урахуванням регіональних гідрохімічних особливостей // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук пр. / УкрНДІЕП. – Х.: ВД «Райдер», 2010. – вип. ХХХІІ. – с. 36-54.

 15. Васенко О.Г., Верніченко Г.А., Верниченко-Цветков Д.Ю., Коваленко М.С. Розширення переліку показників екологічної класифікації якості поверхневих вод України // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук пр. / УкрНДІЕП. – Х.: ВД «Райдер», 2010. – вип. ХХХІІІ. – с. 33-47.

 16. Васенко А. Г., канд. биол. наук, доц., Старко Н. В., Верниченко-Цветков Д. Ю., канд. биол. наук, Лунгу М. Л., Персианов Г. В.О ПОЯВЛЕНИИ ПИСТИИ ТЕЛОРЕЗОВИДНОЙ (PISTIA STRATIOTES) В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ// Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: ІX Міжнародна наук.-практ. конф., 9-13 вересня 2013 р., м. Алушта, АР Крим, Україна: зб. наук. ст. У 2-х т. Т. 1/ УкрНДІЕП. – Х.: Райдер, 2012  

 

Співробітництво

Основні партнери в Україні:

 • Мінприроди України, МОЗ України, МНС України, Міністерство палива та енергетики України;
 • Державне агентство водних ресурсів України та Державна гідрометеорологічна служба України;
 • Інститут гідробіології НАН України, м. Київ;
 • Інститут географії НАН України, м. Київ;
 • Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
 • Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
 • ДП «УкрНТЦ "Енергосталь"»,

а також інші наукові та вищі освітньо-наукові заклади.

 

Основні закордонні партнери:

 • Центральний науково-дослідний інститут комплексного використання водних ресурсів (Білорусь, м. Мінськ);
 • Державний інститут водного господарства (Росія, м. Москва);
 • Державна установа «Гідрохімічний інститут» (Росія, м. Ростов-на-Дону).

Низку робіт лабораторії виконано у рамках програм IDRC (Канада) і ПРОООН-ГЕФ екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро; міжнародних програм TACIS, UNIDO та ін.