23.11.22

(057) 702-15-92

Лабораторія міських і виробничих стічних вод

 

 

Завідувач лабораторії

Зінченко Ірина Василівна

 

Тел./факс: +38 (057) 702-16-07

E-mail: ukrniiep@gmail.com

 

Загальна характеристика

Лабораторія міських та виробничих стічних вод була переведена до складу новоствореного УКРНДІЕП (перша назва – ВНДІВО) з УкрВОДГЕО у 1971 р. у числі декількох інших лабораторій. Упродовж всього часу свого існування лабораторія займалася розробкою технологій очищення стічних вод. Фахівці лабораторії виконали понад 100 держбюджетних  і госпрозрахункових науково-дослідних робіт, брали участь у більш ніж 50 наукових конференціях; видано понад 100 наукових праць, 7 ДСТУ; отримано  15 авторських свідоцтв СРСР і  патенти України.

У 1995 р. співробітники лабораторії брали участь у ліквідації наслідків аварії на Диканівських очисних спорудах і здійснювали моніторинг на річках Уди та Сіверський Донець.

Фахівці лабораторії брали участь у міжнародних експедиціях з дослідження якості води у басейні р. Дніпро і вивчення екологічного стану транскордонних ділянок річок його басейну. 

Співробітники лабораторії беруть активну участь у наукових симпозіумах, конференціях, семінарах, публікують наукові праці, а також передають свій досвід студентам учбових закладів, які постійно проходять стажування на базі лабораторії.

Зараз в лабораторії працюють досвідчені, кваліфіковані фахівці, серед яких є два кандидати наук, а також аспірант денного навчання.

 

 

 

Лабораторія має досвід у дослідженні процесів фізико-хімічного та біологічного очищення господарсько-побутових та виробничих стічних вод;

 

поводження з осадом мулових майданчиків очисних споруд;

 

 

 

гармонізації нормативних актів європейського екологічного законодавства з українським законодавством у сферах поводження зі стічними водами, осадом стічних вод, щодо методів контролю показників якості води та відбирання проб стічних і природних вод, очищення стічних вод. 

 Основні напрямки діяльності

 1. Дослідження і розроблення сучасних технологій очищення стічних вод
 2. Моніторинг  роботи очисних споруд, у тому числі, локальних.
 3. Вивчення складу господарсько-побутових та виробничих стічних вод промислових і комунальних підприємств, дощових та талих стічних вод, фільтратів звалищ та осаду стічних вод на підставі хімічних і бактеріологічних аналізів з метою покращенні їх характеристик.
 4. Виконання фізико-хімічних, бактеріологічних і паразитологічних аналізів води питної, води підземної, води поверхневих водних об’єктів, стічних вод, осаду стічних вод, у тому числі, виконання арбітражних проб.
 5. Дослідження та вдосконалення методів відбору проб осаду стічних вод та визначення їх складу.
 6. Дослідження токсичності стічних вод  (промислових, комунальних, дощових) та осаду стічних вод за біохімічним методом.
 7. Розроблення нормативних документів у сфері очищення стічних вод і поводження з осадом стічних вод.

Забезпечення якості виконання аналітичних досліджень у лабораторії  реалізується на підставі:

 • свідоцтва про відповідність системі вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005, яке видане ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (№ 01-0076/2018 від 20.07.2018 р., чинне 3 роки);
 • Акту санітарно-епідемичного обстеження лабораторії 1.6 № 1750 від 05.09.2018 про відповідність  вимогам ДСП 9.9.5-080-2002;
 • виконання вимірювань концентрацій забруднюючих речовин в зворотних, поверхневих, підземних та питних водах, ґрунтах і відходах, а також визначення мікроорганізмів (збудників Ш-ІV груп патогенності) здійснюється кваліфікованими фахівцями із застосуванням методик допущених до використання Міністерством екології та природних ресурсів України та Міністерством охорони здоров’я України;
 • періодичного оновлення матеріально-технічної бази, яка у 2018 р. була поповнена такими приладами, як:
   • ваги лабораторні електронні AS220R2
   • настільний вимірювач рН    STARTER 2100
   • спектрофотометр Ulab 102 UV
   • аналізатор вмісту нафтопродуктів АН-2
   • переносний вимірювач вмісту розчиненого кисню STARTER 300Д
   • біологічний мікроскоп ULABXY-В2; 
 • щорічної державної метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки;
 • застосування хімічних реактивів у відповідності до вимог атестованих методик вимірювань;
 • проведення контролю дотримання похибок вимірювань;
 • систематичної участі у міжлабораторних випробуваннях, які проводяться у рамках виконання Програми міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань масової концентрації забруднюючих речовин в об'єктах навколишнього природного середовища.

Основні виконані роботи

Створено інформаційну базу про стан 37 очисних споруд Харківської області, розроблено рекомендації щодо інтенсифікації їхньої роботи.

Розроблені лабораторні установки для біологічного очищення стічних вод (у тому числі які містять великі концентрації сполук азоту) за різними принципами дії, з використанням мікроорганізмів, іммобілізованих на синтетичних носіях. Установки можуть бути використані для очищення виробничих стічних вод, як локальні, а також у системі діючих очисних споруд для підвищення їх окисної потужності.

Розроблено методику визначення токсичності для мікроорганізмів стічних вод, що надходять на очисні споруди, і осаду, а також експрес-метод модифікації цієї методики, що дозволяє оцінити токсичність протягом 30-40 хвилин.

У 2010-2011 рр. фахівці лабораторії виконали договірну роботу з вивчення складу осадів стічних вод мулових майданчиків очисних споруд міст Харкова, Донецька, Чернігова, Верхньодніпровська, Бердянська щодо можливості використання їх в якості добрив у сільському господарстві та для проведення лісомеліоративних робіт.

У 2012 р. на замовлення Головного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури облдержадміністрації було виконано НДР «Інвентаризація мулових майданчиків очисних споруд Харківської області, вивчення хімічного та бактеріологічного складу осадів, розроблення технології використання їх як добрив та нормативних документів щодо вимог та використання». Розроблено проект нормативного документа «Вимоги до властивостей осаду стічних вод щодо використання його як органо-мінеральної суміші у сільському господарстві». Проект перебуває на узгодженні в Головному управлінні житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури облдержадміністрації.

За останні п’ять років на замовлення Мінприроди розроблено:

 • план заходів із стимулювання впровадження інноваційних проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів очистки стічних вод
 • методика встановлення технологічних нормативів відведення дощових стічних вод у водні об’єкти та вимоги до властивостей осаду стічних вод, що використовують як добриво у сільському господарстві. В результаті проведених робіт розроблені, затверджені та введені в дію державні стандарти:
 • ДСТУ 8727:2017 «Осад стічних вод. Підготування органо-мінеральної суміші з осаду стічних вод» (надання чинності з 01квітня 2018 р.)
 • ДСТУ 8691:2016 «Стічні води. Настанови щодо встановлення технологічних нормативів відведення дощових стічних вод у водні об᾿єкти» (надання чинності з 01 жовтня 2017 р.).  
 • інноваційна технологія очищення стічних вод від сполук азоту для підвищення екологічної безпеки водних об’єктів
 • заходи з попередження біологічного забруднення транскордонних водних об’єктів баластними водами (з використанням наноматеріалів).

Також виконано більше десятка науково-прикладних робіт для підприємств, наприклад:

 • Комплексне обстеження станції по визначенню кількості та якості стічних вод, що утворюються, опрацювання заходів щодо підвищення ефективності  їх очищення і знешкодження,а також зменшення загального стокоутворення» (Хмельницька АЕС) («НАЕК «Енергоатом»)
 • Разработка оптимальных решений по организации водоотведения, а также сбросу дождевых и снеговых сточных вод с территории ЧАО «ФИЛИП МОРРИС Украина»
 • Изучение химического состава осадка очистных сооружений Комплекса биологической очистки «Безлюдовский» и Комплекса биологической очистки «Диканёвский»(КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ»)
 • Санітарно-бактеріологічний аналіз проб поверхневої води і донних відкладень в процесі інженерно-екологічних вишукувань по об’єкту «Реконструкція Лопанської греблі» в м. Харкові» («НПП «ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ»)
 • Визначення хімічного складу сирого осаду та надлишкового активного мулу міських очисних споруд № 1 І № 2 комплексу «ХАРКІВВОДОВІДВЕДЕННЯ» КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ»
 • Проведение мониторинга качества сточных вод от промышленных предприятий для определения необходимости установки стационарных и переносных пробоотборников КП «ХАРКОВВОДОКАНАЛ» на канализационных выпусках предприятий с разработкой соответствующих рекомендаций» (КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ»)
 • Санітарно-бактеріологічний аналіз проб поверхневої води і донних відкладень в процесі інженерно-екологічних вишукувань по об’єкту «Будівництво полігону ТПВ в м. Лозова» (НПП «ПРОМІНВЕСТПРОЕКТ»)
 • Надання послуг з контролю за якістю води в контрольних створах р. Інгулець і місце скидання стічних вод» (ПАТ «ІнГОК»)
 • Вивчення складу стічних вод, які скидаються на ставок-випарник ПАТ «Укртатнафта». Розроблення рекомендацій щодо очищення стічних вод та використання осаду з приймальних камер ставка-випарника» (ПАТ «Укртатнафта»)
 • Проведення дослідження проби осаду сипучого зневодненого, який утворюється після очищення стічних вод на ПрАТ «ЧАПЛИНСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД», щодо відповідності  ДСТУ 7369:2013 «Стічні води. Вимоги до стічних вод та їхніх осадів для зрощування та удобрювання» (ПрАТ «ЧАПЛИНСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД»)
 • Изучение состава сточных вод, сбрасываемых в канализацию ЧАО «ФИЛИП МОРРИС УКРАИНА», в связи с изменениями, которые произошли в технологии производства (ЧАО «ФИЛИП МОРРИС УКРАИНА»).

Також фахівцями лабораторії регулярно виконуються роботи щодо вимірювання хімічних показників у пробах води біля 30 підприємств Харкова.

 Лабораторія на підставі господарських договорів надає такі послуги:

  • аналізування проб води стічної, питної, підземної, поверхневих водних об’єкті та складу осадів очисних споруд за хімічними, бактеріологічними, паразитологічними та токсикологічними (важкі  метали)  показниками;
  • розроблення  рекомендацій з використання осадів стічних вод, як органо-мінеральну суміш у сільському або лісовому господарств (у тому числі, для рекультивації земель після пожеж);
  • розроблення комплексу заходів з інтенсифікації і підвищення ефективності роботи  споруд очищення господарсько-побутових та виробничих стічних вод;
  • розроблення технологій очищення стічних вод;
  • розроблення технологічних схем обробки зливових і промислових стічних вод перед їх скиданням у водні об'єкти;
  • експрес-визначення токсичності стічних вод за біохімічними показниками;
  • розрахунки додаткових обсягів стічних вод, які утворюються на території підприємств;
  • проведення на власній аналітичній базі консалтингуфахівців (хіміків і екологів) екологічних служб підприємств і  очисних споруд.

 Основні публікації

 1. Горбань Н. С. Использование иммобилизованных микроорганизмов для повышения эффективности очистки сточных вод / Горбань Н. С., Школьник Е. М. // Химия и технология воды., 1995. – Т. 17. – №4. – С. 444-448.
 2. Пат. 7632 України. Спосіб біохімічної очистки стічних вод з ціноутворюючими токсичними домішками та пристрій для його здійснювання / Горбань Н. С., Хват В. М. Опубл. 26.12.95. Бюл. №4.
 3. Пат. 7637 України. Штам мікроміцету Monilia candida, що вживається для очистки стічних вод від синтетичних жирних кислот / Горбань Н. С., Лопін О. М. Опубл. 26.12.95. Бюл. №4.
 4. Горбань Н. С. Новые методы очистки сточных вод / Горбань Н. С. // Проблемы охраны окружающей природной среды: сб. науч. тр. / УкрНЦОВ. – Харьков, 1996. – С. 169–177.
 5. Горбань Н. С., Мацюк С. А., Лопін О. М., Чеканова Л. І Технологія вилучення білкових речовин з сироватки відходів молокопереробної промисловості. // Використання відходів виробництва: Вісник Українського будинку екологічних та науково-технічних знань, 1999. – №4. – С. 77–80.
 6. Горбань Н. С. Управление промышленными отходами / Горбань Н. С. // Роль эколого-аналитических методов для изучения состава отходов и их влияния на окружающую среду : Учеб. пособие. – Харьков: РИП “Оригинал”, 2000. – Кн. 1. – Ч. 6. – 64 с.  
 7. Горбань Н. С. Снижение загрязнения рек города Харькова и области после аварии на Диканевских очистных сооружениях / Горбань Н. С., Васенко А. Г. // Мат-ли междунар. конф. под эгидой Организации Черноморского экологического сотрудничества и в кооперации с МЦЧИ «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация последствий» (22-25 мая 2000 г., г. Харьков). – Харьков, 2000. – С. 113–120.
 8. Горбань Н.С.Технологический контроль работы биологических очистных сооружений / Горбань Н.С., Ревякина Н.Ю., Топчий Р.В., Мацюк С.А.  // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та техногенної безпеки : зб. наук. пр. / УкрНДІЕП. – Харків, 2001. – С. 162–166.
 9. Горбань Н.С.Очистка сточных вод от жиров / Горбань Н.С., Ревякина Н.Ю., Топчий Р.В., Мацюк С.А., Романова Е.В. // Тр. науч.-техн. конф. «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация  отходов» (11-15 июня 2001 г., г. Щелкино, АР Крым, Украина). – Харьков, 2001. – Т. 3. – С. 672–673.
 10. Шостенко А.Ю.Гидрохимическая характеристика дренажных вод метрополитена в зоне с высокой техногенной нагрузкой/ Котляров О.Н., Яриновский С.А., Васюков А.Е., Лачин С.Е., Никитина С.В., Шостенко А.Ю.//Проблеми охорони навколишнього природного середовища та техногенної безпеки: Зб.наук.пр./УкрНДІЕП. Харків, 2001. Вип.25.С.167-177.
 11. 11.Удаление нефтепродуктов с поверхности воды при аварийных разливах нефти / Горбань Н.С., Ревякина Н.Ю., Мацюк С.А., Топчий Р.В. // Тр. Х Междунар. науч.-техн. конф. «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация  отходов» (10-14 июня 2002 г., г. Щелкино, АР Крым, Украина). – Харьков, 2002. – Т. 2. – С. 413–414.
 12. Характеристики сточных вод молокозаводов и их влияние на работу биологических очистных сооружений /Горбань Н.С., Ревякина Н.Ю., Фомин С.С., Олейник В.О., Малеева О.П. // Экология и промышленность, № 2, 2010.
 13. Горбань Н.С. Анализ состояния отведения и очистки дождевых вод в Украине. Разработка методики установления технологических нормативов отведения дождевых сточных вод в водные объекты / Горбань Н.С., Хват В.М. // XVIII Междунар. научно- практ. конф. : сб. науч. тр. – Харьков, 2010. – Т. II.
 14. Горбань Н.С. Зменшення негативного впливу дощових стічних вод на водні об’єкти шляхом контролю та управління накопиченням твердих часток на поверхні міських водозборів / Горбань Н.С., Хват В.М., Хват А.В. // Экология и промышленность, № 4, 2010.
 15. Горбань Н.С. Анализ существующих методов очистки сточных вод молокозаводов / Эпоян С.М., Горбань Н.С., Фомин С.С. // Науковий вісник будівництва. – Харків:ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010. – Вип. 57. – С. 393–398.
 16. Горбань Н.С. Використання водоростей для інтенсифікації роботи біологічних очисних споруд / Горбань Н.С., Фомін С.С., Епоян С.М. // Науковий вісник будівництва. – Харків:ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010. – Вип. 60. – С. 134-138.
 17. Горбань Н.С.К вопросу об утилизации осадков сточных вод / Н.С. Горбань, И.Г. Лидо, С.С. Фомин, В.В. Бардашевский, Д.Н. Аскретков // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : зб. наук. ст. / УкрНДІЕП. – Харків.
 18. Горбань Н.С.Дослідження складу осадів каналізаційних очисних споруд за хімічними, бактеріологічними та гельмінтологічними показниками одного з водоканалів Дніпропетровської області / Н.С. Горбань, Лідо І.Г.,  І.В. Зінченко, Аскретков Д.М., Фомін С.С.// Инновационные пути решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и русурсосбережения : ХХ Междунар. научно-практ. конф. «Казантип ЭКО–2012» (г. Щелкино, АР Крым, 4-8 июня 2012 г.) : сб. науч. тр. / ГП УкрНТЦ «Энергосталь». – Харьков, 2012. – Том 3. – С 170–173.Горбань Н. С., Лидо И. Г., Фомин С. С., Бардашевский В. В., Аскретков Д. Н. К вопросу об утилизации осадков сточных вод / // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. - 2012. - Вип. 34. - С. 187-193.
 19. Горбань Н.С. (Департамент ЖКХ и РИ ХОГА) А. В. Гриценко, д-р геогр. наук, проф., Н. С. Горбань, канд. биол. наук, И. Г. Фомина, И. В. Зинченко, С. С. Фомин, Д. Н. Аскретков, А. А. Мацак (УкрНИИЭП) СОСТОЯНИЕ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД ИЛОВЫХ ПЛОЩАДОК ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ
 20. Санитарно-бактериологические и санитарно-паразитологические показатели осадков сточных вод / Н. С. Горбань, И. Г. Фомина, С. М. Эпоян, С. С. Фомин // Науковий вісник будівництва. - 2014. - № 2. - С. 129-132.
 21. УДК 504.7:064.3:628.31 А. В. Гриценко, д-р геогр. наук, проф., Н. С. Горбань, канд. биол. наук, В. М. Хват, канд. техн. наук, А. А. Мацак, И. В. Зинченко (УкрНИИЭП) АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ОТВЕДЕНИЮ И ОЧИСТКЕ ДОЖДЕВЫХ СТОЧНЫХ ВОД В УКРАИНЕ И СТРАНАХ ЕС
 22. Васенко О.Г., Верниченко-Цветков Д.Ю., Зінченко І.В., Старко М.В. Якуба О.В. Вплив затору пістії на якість води Сіверського Дінця// Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: Зб. наук. ст. XІ Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Харків, 7-11 вересня 2015 р.) / УКРНДІЕП. – Х.: Райдер, 2015. – С. 44-47/)
 23. Саввова О.В., Бабич Е.В., Фесенко А.И., Зинченко И.В. Влияние ионов тяжелых металлов на активный ил комплекса биологической очистки «Безлюдовский» г. Харьков / Вісник національного технічного університету «ХПІ» –Х.: НТУ «ХПІ»-2017.-№ 18 (1240).- С.62-66.
 24. Саввова О.В., Бабіч О.В.,Горбань Н.С., Зінченко І.В.Заходи попередження біокорозії у водяних резервуарах для покращення якості води/Проблеми охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки: зб. наук. пр. УКРНДІЕП; ХНУ імені В.Н. Каразіна. – Х.: ФОП Столярова І.М. 2017.- вип. 39.- С. 219-228
 25. Саввова О.В., Горбань Н.С., Бабіч О.В., Зінченко І.В. Інтенсифікація процесу очистки баластних вод з використанням наноматеріалів / Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. Статей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 11-15 вересня 2017 р.)УКРННДІЕП. Х.: Райдер, 2017. – С.351-353
 26. Горбань Н.С., Саввова О.В., Бабіч О.В., Зінченко І.В., Цилішвілі К.О., Шостенко О.Ю. Аскретков М.М., Бікасов В.М. Дослідження процесів очищення стічних вод нафтопереробної галузі від нафтопродуктів і сполук азоту/ Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. Статей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 11-15 вересня 2017 р.)/УКРННДІЕП. Х.: Райдер, 2017. – С.145-150.
 27. Рашкевич  Н. В., Цитлишвили Е.А. Дослідження небезпеки продуктів розкладання в місцях депонування твердих побутових відходів /Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського, Випуск 3/2018 (110) 
 28. Саввова О. В. , Бабіч О. В. , Зінченко І. В., Топчий В. Л. , Цитлішвілі К.О. Захист скломатеріалів від біокорозії як фактор екологічної безпеки. Екологічнінауки:  науково-практичнийжурнал. 2018, 2 (21) – с.12-16
 29. Matsak, A., Tsytlishvili, K. (2018). Using different filter media of stormwater treatment performance. Norwegian Journal of development of the International Science, 1 (20), 19–22.
 30. Matsak A.,  Tsytlishvili K.,  Rybalova O. ,  Artemiev S. and oth. Method of agricultural sewage water purification at troughs and biosorption bioreactor //Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774. 2018 Vol.5 Issue 10 (95) P.16-25 
 31. Цитлишвили Е.А. Удаление соединений азота и фосфора из сточных вод предприятий пищевой промышленности. ЖУРНАЛ "ЭКОЛОГИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ". 2018 (3-4) - С. 51-56.
 32. Бабіч О.В., Саввова ОВ., Цитлішвілв К.О., Зінченко І.В., Шостеко О.Ю. Перспективність використання нових методів очищення виробничих стічних вод тютюнового виробництва /Екологічна безпека:проблеми і шляхи вирішення: зб. наук. статей XIV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 10-14 вересня 2018р.)/ УКРНДІЕП. Х.: ФОПСтоляроваІ.П., 2018.-834 с.
 33. Savvova О., Babich O., Tsytlishvili K. Measures of prevention of the impact of hazardous factors on the ecological state of water bodiesThescientificheritage-№ 21 (2018)- P.1-C.8-13 (Budapest, Hungary)
 34. ТопчийВ.Л., БабічО.В., СаввоваО.В. Способизахиступрозорихситаліввідмікробіологічноїкорозії /XX науковамолодіжнаконференція «Проблемитадосягненнясучасноїхімії» набазіФізико-хімічногоінститутуім. О.В. Богатського НАН України (Одеса, 27-28 вересня 2018 р.). – Одеса, 2018. – 33 С.

 Співробітництво

Основні партнери в Україні:

  • КП «Харківводоканал»
  • ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»
  • ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України»
  • УкркомунНДІпрогрес
  • НТУ «ХПИ»
  • Інститут колоїдної хімії та хімії води АН УРСР 

а також інші наукові та вищі освітньо-наукові заклади.