07.06.23

(057) 702-15-92

Наукові досягнення

Найбільш важливі науково-дослідні розробки

 • Проведення екологічного аудиту діяльності відокремлених підрозділів «Рівненська АЕС», «Хмельницька АЕС» та «Южно-Українська АЕС».
 • Загальнодержавні програми екологічного оздоровлення басейнів річок Сіверський Донець, Дністер,Південний Буг.
 • Міжрегіональна екологічна програма з охорони та використання вод басейнур. Сіверський Донець.
 • Проект Державної програми збереження біорізноманіття України.
 • Концепція та Державна програма проведення моніторингу навколишнього природного середовища України.
 • Концепція Державного кадастру природно-заповідного фонду України.
 • Програма комплексного екологічного моніторингу при відновленні та експлуатації глибоководного суднового ходу Дунай – Чорне море.
 • Система моніторингу та раннього оповіщення при радіаційних аваріях.
 • Встановлення нормативів екологічної безпеки рибогосподарського водокористування та гранично допустимих рівнів токсичності зворотних вод.
 • Встановлення технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для підприємств України.
 • Науково-експертна оцінка впливу Білоруської АЕС на довкілля України.
 • Розроблення наукового обґрунтування змін підходів екологічногооподаткування, змін та доповнень до Податкового кодексу України в частині скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти.
 • Розроблення змін та доповнень до «Порядку розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин» та «Переліку забруднюючих речовин, скидання яких нормується», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100.
 • Розроблення проекту національного стандарту України «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення тиску і температури газопилових потоків.
 • Проведення досліджень та підготовка матеріалів з розширення мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду Харківської області на період до 2021 року.
 • Розробка Порядку розроблення, подання та реєстрації Декларації щодо відходів з урахуванням основних принців європейської політики у галузі відходів.
 • Розроблення Порядку створення та ведення Реєстрів суб’єктів господарювання, які отрималиДозволи на здійснення операцій у сфері поводження з відходами.
 • Розроблення проекту рекомендацій щодо розподілення території України на зони та агломерації та порядку їх перегляду згідно з вимогами Директиви 2008/50/ЄC.
 • Перегляд реєстру мережі моніторингу поверхневих вод з урахуванням вимог Водної рамкової Директиви 2000/60/ЄС.
 • Розроблення методології порівняльної оцінки стану атмосферного повітря між регіонами за допомогою екологічних показників. Проведення апробації методології порівняльної оцінки стану атмосферного повітря на підставі екологічних показників в трьох областях України.
 • Встановлення (оцінювання) екологічних ризиків наслідків забруднення поверхневих вод України.
 • Дослідження транскордонних впливів господарської діяльності на стан поверхневих та підземних вод на території України (на прикладі Шацьких озер).
 • Наукове забезпечення розробки та реалізації міжнародної Українсько-Румунсько-Молдовської програми екологічного моніторингу дельти Дунаю.
 • Аналіз ефективності реалізації водоохоронних заходів у басейнах річок Дніпро, Дністер та Дунай на території України.
 • Аналіз досягнення Україною встановлених національних цільових показників до Протоколу про воду та здоров’я (затверджені Наказом Мінприроди України від 14.09.2011 р. № 324) та визначення необхідності їх перегляду.
 • Розробка методичних рекомендацій з впровадження основних засад та механізмів реалізації Стратегічної екологічної оцінки (СЕО) у розробки планів та програм.
 • Розроблення наукового обґрунтування та пропозицій щодо критеріїв оцінки фізико-хімічного стану та стандартів якості поверхневих вод з метою наближення (апроксимації) водного законодавства України до права ЄС.
 • Наукове обґрунтування переліку водних екосистем, які забезпечують основні екосистемні послуги та порядок здійснення оцінки вартісної цінності їх біорізноманіття та розроблення рекомендацій щодо відновлення і збереження цих екосистем.
 • Розроблення геоінформаційної аналітичної системи оцінки стану навколишнього природного середовища України на прикладі північно-східних областей України (Харківська, Полтавська, Сумська і Чернігівська області)».
 • «Дослідження транскордонних впливів господарської діяльності на стан поверхневих та підземних вод на території України (на прикладі транскордонної річки Західний Буг).
 • Транскордонний вплив на якість атмосферного повітря теплових електростанцій України при спалюванні вугілля.
 • Науково-методичне обґрунтування програми моніторингу впливу гірничо-збагачувальних комбінатів, розташованих на евтрофних водоймах України, відповідно до вимог ЄС.
 • Розробка ранжованого переліку точкових джерел забруднення та визначення їх впливу на морське середовище на ділянках шельфу Чорного і Азовського морів.
 • Наукове обґрунтування порядку розміщення стаціонарних постів спостереження за якістю атмосферного повітря та пунктів відбору проб, встановлення кількості постів у тому числі постів вимірювання приземного озону з урахуванням вимог Директиви 2008/50/ЄС.
 • Забезпечення екологічної безпеки водно-болотних угідь від інвазійних видів флори і фауни за результатами вивчення шляхів розповсюдження цих видів та їх впливу на стан екосистем водно-болотних угідь в басейні р. Дніпро.
 • Підготовка методичних рекомендацій щодо контролю за поширенням та запобігання проникненню чужорідних видів рослин і тварин, або усунення таких видів в межах степових екосистем територій природно-заповідного фонду.
 • Розроблення проекту Порядку проведення моніторингу та інформаційного обміну між структурними підрозділами Мінприроди та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, під час виникнення надзвичайних ситуацій.
 • Розроблення методики уніфікованої оцінки рівня екологічної безпеки територій та інтегрального показника негативного впливу об’єкта на навколишнє природне середовище.
 • Наукове супроводження процесу досягнення Україною національних цільових показників до Протоколу про воду та здоров’я.
 • Транскордонний екологічний моніторинг української частини дельти Дунаю та розроблення у його складі геоінформаційної системи.
 • Розроблення наукових рекомендацій щодо законодавчого регулювання скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти України, адаптованого до права ЄС, та остаточної редакції Правил охорони поверхневих вод від забруднення і засмічення.
 • Розроблення «Методичних рекомендацій щодо впровадження комплексної багатофакторної екологічної оцінки при реалізації процедур СЕО».
 • Еколого-соціальне оцінювання стану довкілля в районі розташування ВАТ «Полтавський ГЗК» і впливу на нього господарської діяльності підприємства.
 • Комплексний екологічний моніторинг довкілля під час експлуатації глибоководного суднового ходу р. Дунай-Чорне море у 2017-2018 роках. Район Морського підхідного каналу.
 • Науково-методичний супровід робіт «Проект будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива ракторів ВВЕР АЕС України».
 • Інвентаризація викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами, розробки та погодження дозвільної документації та періодичного контролю викидів та ефективності роботи ГОУ.
 • Оцінка впливу на НС (ОВНС) до Проекту будівництва шахти «Любельська» №1-2» Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну» України (корегуваня).
 • Проведення оцінки впливу на довкілля майданчику ВП"Рівненська АЕС".
 • Узагальнити дані щодо якості дренажно-скидних вод нових рисових сівозмін СТОВ " БІЛЬШОВИК"та розробити проект норм ГДС нормованих речовин, які надходять до заток Чорного моря.
 • Підготовка плану заходів, включаючи економічну оцінку, щодо реалізації Україною зобов'язань, що випливають з ратифікації Нагойсько-Куала-Лумпурського додаткового протоколу про відповідальність та відшкодування до Картахенського протоколу про біобезпеку.