23.03.23

(057) 702-15-92

Науково-дослідні роботи 2019

На замовлення Мінекоенерго України виконано наступні роботи:

 1. Розроблення методики уніфікованої оцінки рівня екологічної безпеки територій та інтегрального показника негативного впливу об’єкта на навколишнє природне середовище (0119U102756);
 2. Розробка Методичних вказівок з розрахунку обсягів викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря для полігонів твердих побутових відходів (0119U102754)
 3. Розроблення проекту національного стандарту «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Визначення масової концентрації твердих частинок РМ10 та РМ2,5» (0119U102753)
 4. Еколого-соціальна небезпека процесів евтрофування складових довкілля (0119U102778)
 5. Розроблення методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод (0119U102790)
 6. Підготовка звіту про виконання Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» (0119U102789)
 7. Наукове супроводження процесу досягнення Україною національних цільових показників до Протоколу про воду та здоров'я (0119U102748)
 8. Оцінка відповідності законодавчої та нормативно-правової бази України  вимогам реалізації Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів (0119U102752)
 9. Транскордонний екологічний моніторинг української частини дельти Дунаю та розроблення у його складі геоінформаційної системи (0119U102751)
 10. Розроблення Методичних рекомендацій з оцінювання екологічних та економічних наслідків хімічного забруднення поверхневих вод відповідно до положень європейського законодавства (0119U102750)
 11. Удосконалення програмного забезпечення реєстру мережі моніторингу поверхневих вод (0119U102749)
 12. Розроблення Порядку створення та функціонування інформаційно-аналітичних систем даних про якість атмосферного повітря на рівні зон та агломерацій (0119U102767)
 13. Підготовка науково-методичного посібника з питань проведення моніторингу довкілля (0119U102765) 
 14. Розроблення Методики розрахунку невизначеності результатів вимірювань, що здійснюються у сфері законодавчо регульованої метрології під час контролю стану навколишнього природного середовища (0119U102766)
 15. Виявлення загроз екологічного стану водно-болотних угідь міжнародного значення проведення оцінки їх екосистемних функцій і послуг (0119U102761)
 16. Підготовка переліку перспективних територій природно-заповідного фонду та природоохоронних територій міжнародного значення для збереження місць, важливих для мігруючих видів птахів (0119U102768)
 17. Обгрунтування використання технологій фіторемедіації для очищення стічних вод населених пунктів, розташованих на евтрофних водних об ’єктах (0119U102764)
 18. Розробка методики та технології ліквідації скупчень рідких нафтопродуктів для захисту водних об’єктів від забруднення (0119U102760)
 19. Розроблення наукових рекомендацій щодо впровадження сучасних заходів захисту  Чорного та Азовського морів від забруднення дренажно-скидними водами рисових зрошувальних систем (0119U102755)
 20. Оцінка екологічної ефективності біологічної меліорації водних об’єктів України (0119U102759)
 21. Розроблення «Методичних рекомендацій щодо впровадження комплексної багатофакторної екологічної оцінки при реалізації процедур СЕО» (0119U102783)
 22. Розроблення Порядку залучення спеціалістів і науковців до консультацій з проведення стратегічної екологічної оцінки(0119U102782)
 23. Розроблення наукових пропозицій щодо визначення та встановлення зон змішування скидів забруднюючих речовин в масиви поверхневих вод України у відповідності до водного законодавства ЄС(0119U102781)
 24. Оцінка взаємного транскордонного впливу АЕС України та суміжних країн. (0119U102780)
 25. Розроблення рекомендацій щодо попередження забруднення водних екосистем концентрованими стічними водами харчової промисловості(0119U102779)

  Впровадження прикладних науково-дослідних робіт    у 2019 році