27.10.21

(057) 702-15-92

Науково-дослідні роботи 2020

На замовлення Мінекоенерго України виконано наступні роботи:

Остаточні звіти УКРНДІЕП за 2020 р.

Тема № 8 «Оцінка відповідності законодавчої та нормативно-правової бази України вимогам реалізації Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів».

Тема № 10 «Розроблення Методичних рекомендацій з оцінювання екологічних та економічних наслідків хімічного забруднення поверхневих вод відповідно до положень європейського законодавства».

Тема № 11 «Порівняльна оцінка нормативного забезпечення стандартів  моніторингу біорізноманіття  в Україні та ЄС».

Тема № 15 «Підготовка науково-методичного посібника з питань проведення моніторингу довкілля».

Тема № 16 «Розроблення Методики розрахунку невизначеності результатів вимірювань, що здійснюються у сфері законодавчо регульованої метрології під час контролю стану навколишнього природного середовища».

Тема № 17 «Розроблення нормативного документу Державної екологічної інспекції України СОУ «Валідація методик вимірювань, що використовуються у сфері законодавчо регульованої метрології під час контролю стану навколишнього природного середовища».

Тема № 23 «Розроблення наукових рекомендацій щодо впровадження сучасних заходів захисту  Чорного та Азовського морів від забруднення дренажно-скидними водами рисових зрошувальних систем».

Тема № 25 «Розроблення «Методичних рекомендацій щодо впровадження комплексної багатофакторної екологічної оцінки при реалізації процедур СЕО».

Тема № 26 «Розроблення Порядку залучення спеціалістів і науковців до консультацій з проведення стратегічної екологічної оцінки».

 

Проміжні звіти УКРНДІЕП за 2020 р.

Тема № 4 «Еколого-соціальна небезпека процесів евтрофування складових довкілля».

Тема № 5 «Розроблення методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод».

Тема № 7 «Наукове супроводження процесу досягнення Україною національних цільових показників до Протоколу про воду та здоров’я».

Тема № 9 «Транскордонний екологічний моніторинг української частини дельти Дунаю та розроблення у його складі геоінформаційної системи».

Тема № 14 «Розроблення ДСТУ. Моніторинг навколишнього природного середовища. Терміни та визначення».

Тема № 18 «Виявлення загроз екологічного стану водно-болотних угідь міжнародного значення проведення оцінки їх екосистемних функцій і послуг».

Тема № 20 «Підготовка методичних рекомендацій щодо контролю за поширенням та запобігання проникненню чужорідних інвазійних видів рослин і тварин, або усунення таких видів в межах лісових екосистем територій та об’єктів природно-заповідного фонду Лісостепу та Степу».

Тема № 21 «Обґрунтування використання технологій фіторемедіації для очищення стічних вод населених пунктів, розташованих на евтрофних водних об’єктах».

Тема № 22 «Розробка методики та технології ліквідації скупчень рідких нафтопродуктів для захисту  водних об’єктів від забруднення»

Тема № 24 «Оцінка екологічної ефективності біологічної меліорації водних об’єктів України».

Тема № 27 «Розроблення наукових пропозицій щодо визначення та встановлення зон змішування скидів забруднюючих речовин в масиви поверхневих вод України у відповідності до водного законодавства ЄС».

Тема № 28 «Оцінка взаємного транскордонного впливу АЕС України та суміжних країн».

Тема № 29 «Розроблення реєстру стаціонарних постів спостереження атмосферного повітря відомчих та регіональних систем моніторингу довкілля».

Тема № 30 «Розроблення рекомендацій щодо попередження забруднення водних екосистем концентрованими стічними водами харчової промисловості».