23.03.23

(057) 702-15-92

Науково-дослідні роботи 2020

На замовлення Мінекоенерго України виконано наступні роботи:

Остаточні звіти УКРНДІЕП за 2020 р.

 1. «Оцінка відповідності законодавчої та нормативно-правової бази України вимогам реалізації Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів».
 2. «Розроблення Методичних рекомендацій з оцінювання екологічних та економічних наслідків хімічного забруднення поверхневих вод відповідно до положень європейського законодавства».
 3. «Порівняльна оцінка нормативного забезпечення стандартів  моніторингу біорізноманіття  в Україні та ЄС».
 4. «Підготовка науково-методичного посібника з питань проведення моніторингу довкілля».
 5. «Розроблення Методики розрахунку невизначеності результатів вимірювань, що здійснюються у сфері законодавчо регульованої метрології під час контролю стану навколишнього природного середовища».
 6. «Розроблення нормативного документу Державної екологічної інспекції України СОУ «Валідація методик вимірювань, що використовуються у сфері законодавчо регульованої метрології під час контролю стану навколишнього природного середовища».
 7. «Розроблення наукових рекомендацій щодо впровадження сучасних заходів захисту  Чорного та Азовського морів від забруднення дренажно-скидними водами рисових зрошувальних систем».
 8. «Розроблення «Методичних рекомендацій щодо впровадження комплексної багатофакторної екологічної оцінки при реалізації процедур СЕО».
 9. «Розроблення Порядку залучення спеціалістів і науковців до консультацій з проведення стратегічної екологічної оцінки».

 

Проміжні звіти УКРНДІЕП за 2020 р.

 1. «Еколого-соціальна небезпека процесів евтрофування складових довкілля».
 2. «Розроблення методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод».
 3. «Наукове супроводження процесу досягнення Україною національних цільових показників до Протоколу про воду та здоров’я».
 4. «Транскордонний екологічний моніторинг української частини дельти Дунаю та розроблення у його складі геоінформаційної системи».
 5. «Розроблення ДСТУ. Моніторинг навколишнього природного середовища. Терміни та визначення».
 6. «Виявлення загроз екологічного стану водно-болотних угідь міжнародного значення проведення оцінки їх екосистемних функцій і послуг».
 7. «Підготовка методичних рекомендацій щодо контролю за поширенням та запобігання проникненню чужорідних інвазійних видів рослин і тварин, або усунення таких видів в межах лісових екосистем територій та об’єктів природно-заповідного фонду Лісостепу та Степу».
 8. «Обґрунтування використання технологій фіторемедіації для очищення стічних вод населених пунктів, розташованих на евтрофних водних об’єктах».
 9. «Розробка методики та технології ліквідації скупчень рідких нафтопродуктів для захисту  водних об’єктів від забруднення»
 10. «Оцінка екологічної ефективності біологічної меліорації водних об’єктів України».
 11. «Розроблення наукових пропозицій щодо визначення та встановлення зон змішування скидів забруднюючих речовин в масиви поверхневих вод України у відповідності до водного законодавства ЄС».
 12. «Оцінка взаємного транскордонного впливу АЕС України та суміжних країн».
 13. «Розроблення реєстру стаціонарних постів спостереження атмосферного повітря відомчих та регіональних систем моніторингу довкілля».
 14. «Розроблення рекомендацій щодо попередження забруднення водних екосистем концентрованими стічними водами харчової промисловості».