23.03.23

(057) 702-15-92

Викладачі

 

Аніщенко Людмила Яківна

доктор технічних наук, доцент

завідувач лабораторії оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи

Наукові інтереси Екологічна безпека, впровадження системного аналізу в процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД, ОВНС, СЕО)

Е-mail  l_anishenko@ukr.net

 

 

Богданова Ірина Євгеніївна

кандидат філологічних наук, доцент 

завідувач кафедри мовної підготовки соціально-психологічного факультету

Наукові інтереси 

стилістика, лінгвопоетика, соціолінгвістика, психолінгвістика, термінологія, теорія та практика перекладу.

Е-mail  i_bogdanova@ukr.net 

 

Варламов Євгеній Миколайович

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник 

завідувач сектору засобів і методів моніторингу довкілля

Наукові інтереси Екологічна безпека, моніторинг довкілля

 Е-mail varlamov.niiep@gmail.com

 

 

Дмитрієва Олена Олексіївна

д-р екон. наук, старший науковий співробітник 

Заступник  директора з наукової роботи та маркетингу наукових досліджень

завідувач лабораторії екологічно безпечного водокористування населених пунктів і господарських об’єктів 

Наукові інтереси 

Екологічно безпечне природокористування населених пунктів і господарських об’єктів.

Засоби і методи моніторингу навколишнього природного середовища. Інженерна екологія.

Е-mail  dmitrieva.olena@gmail.com

 

 

Крайнюков Олексій Миколайович

професор, доктор географічних наук 

професор кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти Каразінського навчально-наукового інституту екології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Наукові інтереси 

моніторинг довкілля, еколого-токсикологічні дослідження компонентів довкілля

Е-mail  alkraynukov@gmail.com

 

 

Палагута Оксана Анатоліївна

кандидат технічних наук, 

старший науковий співробітник лабораторії екологічно безпечного водокористування населених пунктів і господарських об’єктів 

Наукові інтереси 

Екологічна безпека. Моніторинг навколишнього природного середовища.Сталий розвиток.

Е-mail ksu_ksenichka@ukr.net

 

 

Пісня Леонід Андрійович

кандидат технічних наук в галузі екологічної безпеки,

провідний науковий співробітник лабораторії оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи, 

Наукові інтереси 

Прикладна екологія. Екологічна безпека. Системний аналіз та підтримка прийняття рішень в ОВД, ОВНС, СЕО. Екологія людини. Валеологія. Психологія.

Е-mail leonid_pisnya@ukr.net

 

Промська Альона Сергіївна

кандидат філологічних наук, доцент. 

старший викладач кафедри мовної підготовки соціально-психологічного факультету

Наукові інтереси 

Мовознавство, літературознавство, методика викладання української та іноземної мови.

Е-mail  alyona.dubrovskaya@gmail.com

 

 

Проскурнін Олег Аскольдович

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник 

Старший науковий співробітник лабораторії проблем формування та регулювання якості вод УКРНДІЕП

Наукові інтереси

Моделювання стану екосистем, нормування природокористування

Е-mail  proskurnin_o@ukr.net

 

Пшенічнова Олена Леонідівна

кандидат технічних наук 

старший науковий співробітник лабораторії охорони атмосферного повітря та систем управління відходами

Наукові інтереси

Екологічна безпека, скорочення викидів в атмосферне повітря, видалення відходів.

Е-mail El.protsenko@gmail.com

 

Рябініна Олена Володимирівна

доктор філософських наук, професор. 

завідувач кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін соціально-психологічного факультету

Наукові інтереси

феноменологія свідомості, естетичної свідомості, цифрова парадигма в культурі ХХ-ХХІ ст., специфіка творчого пошуку в науці та мистецтві.

Е-mail ryabinina@nuczu.edu.ua

 

 

Стадник Лариса Львівна

кандидат біологічних наук

завідуюча Центральної лабораторії радіаційної безпеки та дозиметрії медичного опромінення  ДУ «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», за базовою вищою освітою - фізик, 

Наукові інтереси

Радіаційна безпека, радіаційний захист, радіаційна екологія, дозиметрія іонізуючого випромінювання, оцінка радіаційного ризику опромінення населення и професіоналів 

Е-mail lstadnyk@ukr.net

 

Хабарова Ганна Володимирівна

кандидат технічних наук 

старший науковий співробітник лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу УКРНДІЕП

Наукові інтереси

Екологічна безпека; міжнародно-правові аспекти забезпечення екологічної безпеки; оцінка екологічного ризику від підприємств паливно-енергетичного комплексу, в т. ч. і транскордонному контексті; еколого-економічний облік

Е-mail anetp@ukr.net

Google Scholar