23.03.23

(057) 702-15-92

Сектор засобів і методів моніторингу навколишнього природного середовища

 

 

Завідувач сектору

канд. техн. наук, старш. наук. співроб.

 Варламов Євгеній Миколайович

 

Тел./факс: +38 (057) 702-16-00

E-mail:  varlamov.niiep@gmail.com

 

 

Загальна характеристика

Сектор створено на основі лабораторії  засобів і методів моніторингу та контролю навколишнього природного середовища, яка була створена в 1970-х роках у складі Всесоюзного науково-дослідного інституту з охорони вод (ВНДІВО). На теперішній час це структурна одиниця лабораторії Лабораторії екологічно безпечного природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля, що вирішує науково-технічні задачі в галузі моніторингу навколишнього природного середовища. За ці роки виконано більше 150 науково-дослідних робіт, розроблено і впроваджено понад 20 типів приладів та устаткування для контролю якості вод, розроблено 19 стандартів і міжвідомчих нормативних документів, ряд баз даних для потреб Державної системи моніторингу довкілля.

На цей час у складі сектору працюють 3 кандидати технічних наук, з них 2 мають вчене звання старший науковий співробітник. За останні 5 років співробітники лабораторії взяли участь у більш ніж 25 наукових конференціях, опубліковано більше 40 наукових праць.

 

Основні напрямки діяльності

1. Розв’язання питань методологічного, нормативно-методичного, інформаційного і технічного забезпечення Державної системи моніторингу довкілля (ДСМД), створення нормативно- методичної бази для ДСМД, надання методологічної допомоги у питаннях організації моніторингу.

2. Розробка систем моніторингу регіонального та об’єктового рівня. Проведення робіт з обґрунтування структури і оснащення об’єктових систем моніторингу та регламентів спостереження. Розроблення програм зі створення та організації функціонування систем моніторингу різного рівня.

 

Основні виконані роботи

Напрямок 1. Розв’язання питань методологічного, нормативно-методичного, інформаційного і технічного  забезпечення Державної системи моніторингу довкілля (ДСМД), створення нормативно- методичної бази для ДСМД, надання методологічної допомоги у питаннях організації моніторингу

 • У 1996–2018 рр. було проведено низку робіт за завданням Мінприроди України і розроблена нормативно-методична документація для розв’язання питань організації і проведення моніторингу навколишнього середовища: Методичні рекомендації з підготовки регіональних і Державної програми моніторингу навколишнього середовища, Положення про порядок інформаційної взаємодії органів Мінприроди України й інших суб'єктів системи моніторингу навколишнього середовища при здійсненні режимних спостережень за станом навколишнього середовища, Методичні вказівки щодо проведення інвентаризації аналітичних лабораторій, Номенклатура і позначення структурних елементів Державної системи моніторингу навколишнього середовища. Розроблені та затверджені Кабінетом міністрів України Концепція і Державна програма проведення моніторингу навколишнього середовища.
 • Прийнято участь у підготовці проектів постанов Кабінету міністрів України щодо затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод та Порядку здійснення державного моніторингу атмосферного повітря.
 • Розроблено 8 ДСТУ і низку інших нормативно-методичних документів, зокрема «Методику визначення гексаметилендіаміну у викидах забруднюючих речовин в атмосферу».
 • На основі ГІС розроблено ряд баз даних мереж спостережень Мінприроди України та інформаційну базу законодавчих та нормативних документів з питань моніторингу довкілля..
 • Виконані роботи щодо впровадження системи екологічних індикаторних показників для оцінки стану НПС при формуванні звітності за результатами моніторингу, що враховують рекомендації ЄЕК ООН.
 • Виконано роботи з підготовки ряду нормативних документів для імплементаціїї до умов України Директив ЄС, зокрема Директиви 2008/50/ЄС «Про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи», Директиви 2004/107/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 2004 року щодо миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів у навколишньому повітрі, міжнародного Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів (РВПЗ).

 

Напрямок 2. Розробка систем моніторингу регіонального та об’єктового рівня. Проведення робіт з обґрунтування структури і оснащення об’єктових систем моніторингу та регламентів спостереження. Розроблення програм зі створення та організації функціонування систем моніторингу різного рівня.

 • Розроблено та затверджено «Правила та Регламент створення та експлуатації автоматизованих систем екологічного контролю і моніторингу об’єктів підвищеної екологічної небезпеки».
 • Розроблено «Проект програми автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря на території СЗЗ ПАТ Інгулецького ГЗК».

 • Розроблено «Проект організації автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря на території  ПАТ «ЦГЗК».
 • Виконано роботи з техніко-економічного обґрунтування (ТЕР) розробки та впровадження комплексної об’єктової (локальної) системи екологічного контролю і моніторингу ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг».
 • Виконано роботи з обґрунтування обсягів контролю та місць розташування постів спостереження за станом атмосферного повітря у м. Нікополі.
 • Виконано роботи з розроблення структури Регіональної системи екологічного моніторингу в Харківській області та проектно-кошторисної документації пунктів спостереження за станом атмосферного повітря у м. Харкові.
 • Виконано роботи зі створення системи моніторингу довкілля Київської області.
 • Виконано роботи з розроблення Програми моніторингу для Луганської області.
 • Розроблено частини проекту щодо створення автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря навколо промислових підприємств Донецької області.
 • Виконано гармонізацію національних стандартів з міжнародними і європейськими ─ адаптовано низку стандартів ISO (5667-3 - 2001, 5667-3 - 2001, 5667-3 - 2001). Стандарти прийняті в якості національних;

 

Основні публікації

Монографії, навчальні посібники

 1. Экологическое состояние трансграничных участков рек бассейна Днепра на территории Украины / Варламов Е.Н., Ильинский А.В., Полосухина Л.А., Юрченко Л.Л. и др. –  Киев: Академпериодика, 2002. – [Разд. 3.3, 8.2, 8.3. Гл. 9].
 2. Впровадження Європейських стандартів і нормативів у Державну систему моніторингу довкілля України : наук.-метод. посіб. / О.І. Бондар, Є.М. Варламов, Т.Ф. Жуковський, І.М. Браєвичта ін. //Державний екологічний інститут. – К. : Інрес, 2006. – 262 с.
 3. Моніторинг і методи вимірювання параметрів навколишнього середовища : навч. посіб. / Ісаєнко В.М., Лисиченко Г.В, Дудар Т.В., Франчук Г.М., Варламов Є.М. – К. : НАУ-друк, 2009. – 312 с.
 4. Водопостачання, водовідведення і якість води : навч. посіб. з лаб. практ. / Є.М. Варламов, П.Г.Кирієнко, І.М.Берешко, В.Ю. Колосков. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т, 2009. – 72 с.
 5. Варламов Е.Н. Автоматический контроль и приборы измерения параметров окружающей среды : учеб. пособ. / Варламов Е.Н., Колосков В.Ю. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т, 2010. – 164 с.
 6. Инструментальные методы исследования в товароведении : учеб. пособ. по лаб. практик. / Е. Н. Варламов, В. Ю. Колосков, П. Г. Кириенко, А. В. Бетин, – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т, 2009. – 63 с.
 7. Комплексний геоекологічний моніторинг зони впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища (1998-2008 рр.) / Лисиченко Г.В, Дудар Т.В., Є.М. Варламов та ін. – К. : САЛЮТІС, 2010. – 236 с.
 8. Водопостачання, водовідведення та поліпшення якості водинавч. посіб. з лаб. практ. /  П.Г.Кирієнко, Є.М. Варламов, І.М.Берешко, В.В. Кручина. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т, 2014. – 182 с.
 9. Моніторинг навколишнього природного середовища. Концептуальні положення й шляхи реалізації : Монографія / Є. М. Варламов, В. А. Квасов, В. В. Брук, І. М. Берешко; під ред. Є. М. Варламов – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2016. – 188 с.

 Нормативно-методичні документи та ДСТУ

 1.  Варламов Є.М., Квасов В.А., Яковенко А.М. Методичні вказівки щодо проведення інвентаризації лабораторій аналітичного контролю: РД 211.0.7.104-02 / Мінекоресурсів України. – Київ, 2002.
 2. Варламов Є.М., Єрмоленко Ю.В., Юрченко Л.Л. Положення про порядок інформаційної взаємодії органів Мінекоресурсів України та інших суб'єктів системи моніторингу довкілля при здійсненні режимних спостережень за станом довкілля: КНД 211.0.1.101-02 / Мінекоресурсів України. – Київ, 2002.

 3. Варламов Є.М., Варламов Г.Б., Катриченко Г.М., Юрченко Л.Л.Методичні рекомендації з підготовки регіональних та загальнодержавної програм моніторингу довкілля / Мінекоресурсів України. – Київ, 2001.
 4. Варламов Е.Н., Ильинский А.В., Полосухина Л.А., Юрченко Л.Л.Методика выполнения измерений массовой концентрации гексаметилендиамина в организованных выбросах / УкрНИИЭП. – Харьков, 2002.
 5. Юрченко Л.Л., Єрмоленко Ю.В., Варламов Є.М. ДСТУ ISO 5667-12-2001. Відбирання проб. Ч. 12. Настанови щодо відбирання проб донних відкладів (ISO 5667-12:1995, IDT).
 6. Юрченко Л.Л., Ермоленко Ю.В., Варламов Є.М. ДСТУ ISO 5667-6-2001. Відбирання проб. Ч. 6. Настанови щодо відбирання проб води з річок та інших водостоків (ISO 5667-12:1995, IDT).
 7. Антонов С.В., Варламов Е.Н., Чкалов И.И., Ермоленко Ю.В. ГСТУ 3940–1999. Анализаторы состава и свойств воды. – Киев : Госстандарт Украины, 2000.
 8. Антонов С.В., Варламов Е.Н., Квасов В.А. и др. ГСТУ 3812-98. Контроль оперативный сточных вод очистных сооружений городов и промышленных предприятий. – Киев : Госстандарт Украины, 1999.
 9. Варламов Є.М., Квасов В.А., Катриченко Г.М., Юрченко Л.Л., Яковенко А.М., Ейдельштейн Л.Я. Регламент створення та функціонування автоматизованих систем екологічного контролю і моніторингу об'єктів підвищеної екологічної небезпеки / УкрНДІЕП. – Х. : Райдер 2009. – 53 с.
 10. Варламов Є.М., Квасов В.А., Катриченко Г.М., Юрченко Л.Л., Яковенко А.М.  Правила створення та експлуатації автоматизованих систем екологічного контролю і моніторингу об'єктів підвищеної екологічної небезпеки / УкрНДІЕП. – Х.: Райдер 2009. – 53 с.

Статті, препринти, доповіді

 1.  Варламов Е.Н. Системы мониторинга вод  на региональном уровне как основные составляющие государственной системы мониторинга окружающей природной среды украины // IX Міжнар. водний форум "AQUA UKRAINE-2011".
 2. Варламов Є.М., Гриценко А.Г., Васенко О.Г. Моніторинг впливу на стан навколишнього природного середовища підприємств – об’єктів підвищеної екологічної небезпеки / ГП УкрНТЦ «Энергосталь» // Экология и промышленность, 2011. – №4. – С.107-111.

 3. Варламов Е.Н., Квасов ВА., Скакальский А.Н., Критерии определения степени необходимости проводить мониторинг на предприятиях оказывающих влияние на состояние окружающей природной среды,  Научно-производственный журнал „Экология и промышленность”, Х., УкрГНТЦ „Энергосталь”, №4, 2014, с.105-109.
 4. Varlamov E,N, Palaguta OA, Assessment of environmental problems of soil contamination with environmental indicators, Soil Science Working for a Living, Springer International Publishing Switzerland 2017, p. 121-126.
 5. Варламов Е.Н., Квасов ВА.,Палагута О.А., . Система екологічних показників для оцінювання стану водних ресурсів в Україні, Научно-производственный журнал „Экология и промышленность”, Х., УкрГНТЦ „Энергосталь”, №2, 2016, с.105-109.
 6. Rybalova O.V., Hajiyev E.N.Varlamov E,N, The definition of risk to human health from impact of pollutants in the manufacturing of mineral wool,  The scientific heritage (Budapest, Hungary)  No 10 (10) (2017), Р.3,  Web: www.tsh-journal.com, с.52-58 .
 7. Варламов Е.Н., Лебедкин А.И., Отечественные программно-технические средства для реализации положений Директив 2008/50/ЕС и 2004/107/ЕС, Научно-производственный журнал „Экология и промышленность”, Х., УкрГНТЦ „Энергосталь”, № 3, 2017, с.105-109.
 8. О.О. Дмитрієва, Варламов, Е.Н., В.А. Квасов, О.А. Палагута Требования Директив 2008/50 и 2004/107 к сети наблюдения за качеством атмосферного воздуха и оценка его состояния Научно-производственный журнал „Экология и промышленность”, Х., УкрГНТЦ „Энергосталь”, № 3, 2017, с.110-119.

 

Співробітництво

Основні партнери в Україні

 • Міністерство екології та природних ресурсів України;
 • Департаменти та управління екології і природних ресурсів в областях;
 • Український науково-дослідний інститут лісового господарства й агролісомеліорації ім. Висоцького, м. Харків;
 • Інститут ґрунтознавства й агрохімії ім. А.Н. Соколовского УААН, м. Харків;
 • Український науково-дослідний інститут гідрометеорології (УкрНДІГМІ), м. Київ;
 • Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;
 • Український науково-дослідний і проектно-дослідницький інститут промислової технології, м. Жовті Води;
 • Криворізький центральний гірничо-збагачувальний комбінат (ЦГЗК);
 •  Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат, м. Кривий Ріг;
 • Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат, Дніпропетровська обл., м. Марганець;
 •  Національний науковий центр "Інститут метрології", м. Харків;
 • НВО "Аналіттехніка", м. Харків;
 •  Інститут геохімії навколишнього середовища, МНС і НАНУ, м. Київ;
 • ТОВ «Атомекосистема», м. Харків;
 •  ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»; м. Кривий Ріг;
 • ТОВ «АМК-СИСТЕМА» , м. Харків;
 • Фірма «Хімлабреактив» м. Київ;
 • Київський політехнічний університет «КПІ»;
 • Харківський національний аерокосмічний університет ім. Жуковського (ХАІ)

 Основні закордонні партнери

 • Участь у науково-технічному міжнародному співробітництві – багатосторонньому (у рамках колишнього СЕВ) і двосторонньому (з підприємствами Франції, Німеччини, Чехії і Болгарії). У рамках багатостороннього співробітництва координувалися роботи зі створення в країнах СЕВ системи приладів і методів контролю природних і стічних вод за основними показниками їхнього складу і властивостей. При двосторонньому співробітництві проводилися роботи зі створення засобів контролю. Так, за результатами міжнародного співробітництва були створені біологічні сигналізатори токсичності, автоматичний пробовідбірник, рентгенофлуоресцентний аналізатор важких металів та інші прилади.
 • Співпраця з ЦНИИКИВР (Білорусь, м. Мінськ), з компанією VITUKI (Угорщина, м. Будапешт), AS Agriculture journal (Индия).
 • Низку робіт виконано в рамках співробітництва з Європейською Економічною Комісією (ЄЕК ООН) у рамках міжнародних програм ПРООН-ГЕФ екологічного оздоровлення басейну р. Дніпро, програми транскордонного моніторингу басейну р. Дніпро, програми EUROWATERNET і за міжнародними програмами TACIS по басейну р. Сіверський Донець.