23.03.23

(057) 702-15-92

Сектор інженерної екології

 

Завідувач сектору

 Колдоба Ірина Вікторівна

 

Тел./факс: +38 (057) 702-15-93

E-mail:  ivkoldoba@ukr.net

 

 

Загальна характеристика

Основна наукова діяльність сектору інженерної екології лабораторії екологічно безпечного природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля УКРНДІЕП спрямована на вирішення науково-методичних і практичних задач  у галузі: 

 • Розробки і впровадження керованих природних процесів фіторемедіації для захисту природного середовища в різних регіонах України;
 • Розробки теоретико-методологічних засад та науково-методичного забезпеченняекологічно безпечного водокористування в умовахевтрофування;
 • Розробки еколого-соціальних оцінок природокористування;
 • Розв’язання питань нормативно-методичного, інформаційного і технічного забезпечення Державної системи моніторингу довкілля (ДСМД);
 • Розробки і впровадження систем моніторингу впливу підприємств, розташованих на евтрофних водних обʼєктах, на довкілля регіонального та об’єктового рівня. Розроблення і впровадження програм зі створення та організації функціонування систем моніторингу різного рівня та регламентів спостережень.

Дослідження, які проводяться у секторі, підтверджено 6 патентами України. Співробітники сектору беруть участь у міжнародних симпозіумах, з'їздах, наукових конференціях; опубліковано більше 150 наукових праць.

 

Основні виконані дослідження

Розробка  і  впровадження керованих природних процесів фіторемедіації для захисту природного середовища в різних регіонах України проводилися в рамках низки бюджетних та господарських договірних тем і включали розробки по наступних напрямах: 

 • Реконструкція та будівництво очисних споруд на основі біоінженерних очисних споруд (БІС) з використанням фітотехнологій.
 • Розробка та впровадження Програм і методик оздоровлення малих річок з використанням фітотехнологій.
 • Розробка проектів ліквідації складів пестицидів, звалищ ТБО на основі процесів фіторемедіації.
 • Розробка технології зневоднення мулових карт на основі фіторемедіації.
 • Розрахунок норм водопостачання.
 • Гідрогеологічні вишукування, топозйомка, розрахунок дренажів.
 • Природо захисні проекти різного призначення.
 • Проекти крапельного зрошення. 

Побудова теоретико-методологічних засад та науково-методичного забезпечення екологічно безпечного водокористування в умовах  евтрофування проводилися в рамках низки бюджетних та господарських договірних тем і включали розробки:

 • еколого-соціальної концепції водокористування населених пунктів України як складової досягнення їх сталого розвитку;
 • методологічне забезпечення цільових програм у галузі екологічно безпечного водокористування у населених пунктах і промислових об’єктах;
 • науково-методичне забезпечення екологічно безпечного водокористування у населених пунктах;
 • екодіагностика стану водних і наземних екосистем у районах впливу населених пунктів і промислових об’єктів. 

Дослідження з оцінювання еколого-соціальної безпеки природокористування включали розробки:

 • комплексних екологічних показників стану довкілля для аналізу екологічної ситуації на державному та регіональному рівнях;
 • методик ранжування екологічних заходів у державі та регіоні з урахуванням еколого-економічних показників;
 • методики оцінки реалізованості екологічних програм та проектів, що приймаються на регіональному та державному рівнях.

Ці види досліджень виконувалися при розробленні СЕО та ОВНС  у складі низки проектів будівництва нових підприємств в Україні та Схем розвитку регіонів. 

Розв’язання питань нормативно-методичного, інформаційного і технічного забезпечення Державної системи моніторингу довкілля (ДСМД):

 • У 2015–2018 рр. було проведено низку робіт за завданнями Мінприроди України і розроблена нормативно-методична документація для розв’язання питань організації і проведення моніторингу навколишнього середовища: Методичні рекомендації з підготовки регіональних і Державної програми моніторингу навколишнього середовища, Методичні вказівки щодо проведення інвентаризації аналітичних лабораторій.
 • Прийнято участь у підготовці проектів постанов Кабінету міністрів України щодо затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод та Порядку здійснення державного моніторингу атмосферного повітря.
 • На основі ГІС розроблено ряд баз даних мереж спостережень Мінприроди України та інформаційну базу законодавчих та нормативних документів з питань моніторингу довкілля.
 • Проведено роботи з підготовки ряду нормативних документів для імплементації до умов України Директив ЄС, зокрема Директиви 2008/50/ЄС «Про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи», Директиви 2004/107/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 грудня 2004 року щодо миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів у навколишньому повітрі, міжнародного Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів (РВПЗ). 

Розробка і впровадження систем моніторингу впливу підприємств, розташованих на евтрофних водних обʼєктах, на довкілля регіонального та об’єктового рівня. Розроблення і впровадження програм зі створення та організації функціонування систем моніторингу різного рівня та регламентів спостережень:

 • Розроблено та затверджено «Схему планування території Кременчуцького району Полтавської області».
 • Розроблено «Науково-методичне обґрунтування програми моніторингу впливу гірничо-збагачувальних комбінатів, розташованих на евтрофних водоймах України, відповідно до вимог ЄС» .
 • Розроблено «Проект методики проведення моніторингу впливу на об’єкти навколишнього природного середовища  на підприємствах підвищеної екологічної небезпеки».
 • Розроблено та апробовано  програми моніторингу впливу окремих гірничо-збагачувальних та металургійних підприємств на довкілля.

 

Основні публікації

Монографії

 1. Дмитрієва О. О. Екологічно безпечне водовідведення у населених пунктах України: монографія / Дмитрієва О. О. / Рада з питань вивчення продуктивних сил України НАН України. – К., 2008. – 459 с.
 2. Дмитрієва О. О.  Екологічно безпечне водовідведення з території м. Одеса в аварійних ситуаціях: монографія /  Дмитрієва О. О., Хоренжая І. В. // УкрНДІЕП. – Х. : Вид-во Іванченка І. С., 2013. – 158 с.
 3. Дмитрієва О. О.  Екологічно-медичні аспекти водокористування евтрофування водними об'єктами: Монографія /   Дмитрієва О. О., Тиха І. А., Хоренжая І. В., Коляда О.М. // Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2016. – 216 с.
 4. Дмитрієва О. О. Еколого - економічні основи природокористування:  навчальний посібник /   Дмитрієва О. О., Телюра Н.О. // Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2017. – 284 с.

Нормативно-методичні документи

 1. Проект ДСТУ-Н «Настанови щодо організації екологічно безпечного водовідведення  в населених пунктах України» // УКРНДІЕП. – Харків, 2016. – 114 с.
 2. Проект рекомендацій щодо розподілення території України на зони та агломерації та порядку їх перегляду // УКРНДІЕП. – Харків, 2016. – 9 с.
 3. Проект розподілення території України на зони та агломерації // УКРНДІЕП. – Харків, 2017. – 6 с.
 4. Проект Методики встановлення показників для забруднюючих речовин, що мають бути досягненні в майбутньому згідно з вимогами директиви 2008/50/ЄС // УКРНДІЕП. – Харків, 2018. – 22 с.
 5. Проект Методики проведення моніторингу впливу на об’єкти навколишнього природного середовища на підприємствах підвищеної екологічної небезпеки в агломераціях // УКРНДІЕП. – Харків, 2018. – 75 с.

Базові статті

 1. Дмитрієва О. О. Управління якістю вод в екологічно безпечних системах водовідведення / Дмитрієва О.О., Калашніков В.О., Савченко Н.В. та ін. // Вестник Херсонского государственного технического университета. – Херсон : ХГТУ, 2001. – №3(12). – С. 96-101.
 2. Е.А. Дмитриева.  Проблемы организации экологического мониторинга антропогенно нагруженных регионов/  Е.А. Дмитриева, И.В. Колдоба, Г.А. Демехин // Сб.ст. VIII наук.-практ. конф.“Оцінка впливу на довкілля. Нові технології очистки промвикидів, зворотних вод, переробки відходів” 15-20 вересня, - Кременчуг-2003. – C. 10-17
 3. Дмитриева Е.А. Социально-экологические проблемы качества воды водоемов-источников питьевого водоснабжения / Дмитриева Е.А., Игнатенко Л.Г., Колдоба И.В. // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. науки и архитектуры. – К. : Техніка, 2004. – Вып. 55.
 4.  Дмитриева Е.А. Информационное обеспечение принятия управленческих решений  в   области  природопользования  в  горнорудных   регионах   страны / Дмитриева Е.А., Верниченко А.А. // Економіка розвитку. – Х.: ХДЕУ,  2004. –  №2(30).  – С. 54-59.
 5.  Дмитрієва О.О. Еколого-соціальні питання у проблемі водопостачання населених пунктів України / Дмитрієва О.О., Колдоба І.В.,   Верниченко Д.Ю.,   Михайлова С.В.  // Таврійський науковий вісник, 2006. – №47. – С. 298-308.
 6. О.О. Дмитрієва  Технологічні аспекти цільової екологічної „Програми упорядкування водовідведення в населених пунктах України” /О.О. Дмитрієва, В.О. Калашніков , В.П. Василенко, О.Л. Тертичний, І.В. Колдоба// Збірник наук. праць «Екологія і ресурси». – К:. 2006. – Вип. 15 – С. 103-127.
 7.  Дмитрієва О.О. Інноваційні технології перебудови водокористування в населених пунктах України / Дмитрієва О.О. // Інвестиції: практика та досвід, 2008. – № 15. – С. 19-21.
 8.  Дмитрієва О.О. Інноваційні рішення щодо захисту водних об’єктів України від впливу забруднених дренажних та поверхневих стічних вод з урбанізованих територій / Дмитрієва О.О., Василенко В.П., Тертичний О.Л., Хоренжая І.В. // Наук. вісник будівництва. – Х.: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010. – Вип. 57. – С. 361-367.
 9.  Дмитрієва О.О.  Еколого-соціальна безпека водокористування населених пунктів України в концепції сталого розвитку / Дмитрієва О.О., Василенко В.П., Колдоба І.В. // VІІ Міжнар. наук.-тех. конф. «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення» (м. Алушта, 12-16 вересня 2011 р.). – Харків-Алушта, АР Крим, 2011. – С. 33-45.
 10. Мельнік Л.В., Рижкова М.М. Технология фиторемедиации в биовосстановлении загрязненной почвы. Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням,заходами в надзвичайних ситуаціях»: Зб.наук.праць. Київ-Харків-АРКрим.:ВІК Принт, 2011, 227-232 с.
 11.  Дмитрієва О.О. Удосконаленій метод оцінки ступеня безпечного водокористування з поверхневих водних  об’єктів залежно від рівня їх евтрофування за даними космічного моніторингу / Дмитрієва О.О., Кошель А.В., Колдоба І.В., Лисов Б.В. //  Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки: зб. наук. праць / УкрНДІЕП. – Х. : Райдер, 2012. – Вип. ХХХІІІ.
 12. О.О. Дмитрієва   Міждисциплінарний підхід до оцінювання еколого-соціальної безпеки водних об'єктів – джерел госпдарсько-питного водопостачання /О.О. Дмитрієва, І.В. Колдоба// Екологічна безпека та природокористування Збірник наукових праць Вип. 11 Київ – 2012 - С.126-130    
 13. О.О.Дмитрієва. Нормативно-правові та інформаційні аспекти впровадження екологічно безпечного водовідведення в населених пунктах України /О.О.Дмитрієва, В.О. Калашников , І.В. Колдоба , О.Л.Тертичний// Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. Збірник наукових праць/УкрНДІЕП. – Харків, 2013. - ВипХХХV, - С.137-156
 14. Захарченко М., Мельнік Л., Сланко М. , Рижкова М. Використання методів фіторемедіації інфільтрату полігонів твердих побутових відходів (ПТПВ). ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення»: Зб.наук.ст.у2-х т.Т.2/УкрНДІЕП.-Х.:Райдер, 2013. 245-249 с.
 15. Е.А. Дмитриева.  Естественная фиторекультивация техногенных территорий Полтавского горно-обогатительного комбината      / Е.А. Дмитриева, И.В. Друлева,  И.В. Колдоба.// Матеріали V міжнародної наукової конференції (м. Донецьк, 12–15 травня 2014р.) — Донецьк, 2014. – С. 297-298
 16. О.О. Дмитрієва. Eколого-соціальні (медичні) дослідження евтрофованих джерел господарського-питного водопостачання /О.О. Дмитрієва, І.В. Колдоба, С.В. Михайлова, О.В. Тупотілов, О.М. Коляда, О.Ю. Семенченко// Екологічна безпека та природокористування. Збірник наукових праць/Киівський нац. університет будівництва і архітектури/Іінститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору. - Випуск 16, Київ - 2014. –С.93-101
 17. Бодік І., Захарченко М., Рижиков А.,  Мельнік Л. Очистка промышленных сточных вод с использованием биогазовых установок: теория и практика./Науковий вісник будівництва. Харків: ХНУБА, 2014.--№1(75).с-131-135.
 18. Бодік І., Захарченко М., Рижиков А., Швед О., Мельнік Л. Використання харчових відходів для одержання біогазу в негазифіковних селищах. Науковий вісник будівництва. №3 (81) 2015, с-143.
 19. Захарченко М., Мельнік Л., Сланко М., Рижикова М. Очищення стічних вод невеликих населених пункитів з використанням локальних очисних споруд (ЛОС). ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення»: Зб.наук.ст.у2-х т.Т.2/УкрНДІЕП.-Х.:Райдер, 2015. 111-116 с.
 20.   Дмитрієва О.О. Еколого-соціальне оцінювання стану евтрофних водних об'єктів / Дмитрієва О.О., Хоренжая І.В. // «Экология и промышленность», научно-производственный журнал. – Выпуск № 1, 2016 г, ГП «Энергосталь», г. Харьков. – С. 105-110.
 21. Дмитрієва О.О. Оцінювання еколого-соціального ефекту впровадження екологічно безпечного водовідведення в населених пунктах України / Дмитрієва О.О., Тертичний О.О., Хоренжая І.В. // Система обробки інформації. Наук. переодич. видання. Мін-во оборони України ХУПС ім. І. Кожедуба. – Вип. 4(141) – Х., 2016. – С.160-164.
 22. Дмитриева Е.А.  Разработка методики имплементации директив Европейского Союза в законодательную базу Украины в области биоразнообразия / Дмитриева Е.А., Браткевич В.В., Колдоба И.В., Телюра Н.А.  // Науковий журнал «ScienceRise» № 3(32) – 2017. – С.43-51.
 23. Дмитрієва О.О. Метод вибору альтернативного технологічного рішення екологічно безпечного водовідведення населених пунктів України / Дмитрієва О.О., Телюра Н.О. // Регіон-2017: суспільно-геграфічні аспекти. Матеріали наук.-практич. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців. 20-21 квітня 2017 р., Харків. – С.278-280.
 24. Дмитрієва О.О. Процедура обґрунтованого вибору найкращих технологічних заходів водокористування в населених пунктах України / Дмитрієва О.О., Телюра Н.О., Хоренжая І.В. // Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектури. – 2017. – №. 137. – С. 66-71.
 25. Дмитрієва О.О. Екологічна безпека населених пунктів України розташованих на евтрофних водних об'єктах / Дмитрієва О.О., Телюра Н.О., Хоренжая І.В. // Наук.-техн. зб. Комунальне господарство міст. – Вип.139.2017 – Х.: – С.120-125.
 26. Дмитрієва О.О. Модель соответствия законодательной базы Украины и директив ЕС в области биоразнообразия / Дмитриева Е.А., Браткевич В.В., Телюра Н.А. // Наук.-техн. зб. Комунальне господарство міст. – Вип.132.2017 – Х.: – С.80-87.
 27. Тертичний О.О. Оцінки ризиків та соціально-екологічних наслідків діяльності промислового підприємства / Тертичний О.О. / Вісник економіки транспорту і промисловості : зб. наук.-практ. ст. / Укр. держ. акад. залізнич. трансп. – Харків : Вид-во Укр ДАЗТ, 2017. – № 59. – С.172-177.
 28. Е.А. Дмитриева. Разработка методики имплементации директив европейского союза в законодательную базу Украины в области биоразнообразия /Е.А. Дмитриева,,В.В. Браткевич,И.В. Колдоба,Н.А. Телюра// Науковий журнал «ScienceRise» № 3(32) – 2017. – С.43-51
 29. Дмитрієва О.О. Еколого небезпечне водовідведення в населених пунктах України на засадах сталого розвитку / Дмитрієва О.О., Телюра Н.О., Хоренжая І.В. // Науковий журнал «ScienceRise» № 7(48) – 2018. – С.31-33.

 

Основні партнери в Україні

 • Мінприроди України, МОЗ України, МНС України;
 • Державне агентство водних ресурсів України;
 • Державна гідрометеорологічна служба України;
 • Департаменти та управління екології і природних ресурсів в областях;
 • Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;  
 • Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського, м. Харків;
 • Український науково-дослідний інститут лісного господарства та агромеліорації ім. Г.М. Висоцького, м. Харків;
 • Інститут сироватки та вакцин ім. І. І. Мечникова МОЗ України, м. Харків;
 • Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, м. Харків;
 • Український інститут досліджень навколишнього середовища і ресурсів, м. Київ;

 

Результати робіт  були представлені на таких міжнародних конференціях та виставках:

 • International Symposium on Environmental Biotechnology (Germany, Leipzig);
 • 10th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control (Lisbon, Portugal);
 • 2006 Development MarketplaceGlobal Competition Innovation in Water, Sanitation and Energy Services for Poor People (USA);
 • Міжнародний водний форум «AQUA UKRAINE» (м. Київ).