25.02.20

(057) 702-15-92

Науково-дослідні роботи 2016

На замовлення Мінприроди України виконано наступні роботи:

 1. «Удосконалення типових форм первинного обліку з використання води (наказ Мінприроди України «Про затвердження типових форм первинного обліку з використання води»)».
 2.  «Розроблення наукового обґрунтування змін підходів екологічного  оподаткування, змін та доповнень до Податкового кодексу України в частині скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти».
 3.  «Розроблення змін та доповнень до «Порядку розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин» та «Переліку забруднюючих речовин, скидання яких нормується», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100».
 4.  «Науковий супровід впровадження Інструкції про порядок розробки та затвердження регламентів періодичного скидання зворотних вод у водні об'єкти».
 5.  «Науковий супровід впровадження Інструкції про порядок видачі дозволів на спеціальне водокористування (бланки дозволів та заяви на їх одержання)».
 6.  «Розроблення ДСТУ-Н «Настанова щодо організації екологічно безпечного водовідведення в населених пунктах України».
 7.  «Доопрацювання проекту удосконаленого національного «Переліку нормативів екологічної безпеки – гранично допустимих концентрацій речовин для води водних об’єктів рибогосподарського водокористування» з урахуванням Європейського законодавства у галузі водної політики».
 8.  «Розроблення проекту національного стандарту України «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення тиску і температури газопилових потоків».
 9.  «Розроблення проекту національного стандарту України «Якість повітря. Викиди стаціонарних джерел. Методи визначення швидкості та об’ємної витрати газопилових потоків».
 10.  «Проведення досліджень та підготовка матеріалів з розширення мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду Харківської області на період до 2021 року».
 11.  «Розробка Порядку розроблення, подання та реєстрації Декларації щодо відходів з урахуванням основних принців європейської політики у галузі відходів».
 12.  «Розроблення Порядку створення та ведення Реєстрів суб’єктів господарювання, які отримали  Дозволи на здійснення операцій у сфері поводження з відходами».
 13.  «Розроблення методичних рекомендацій щодо проведення ОВНС об’єктів поводження з відходами».
 14.  «Розроблення проекту НД «Осад стічних вод. Підготування органо-мінеральної суміші з осаду стічних вод».
 15.  «Розроблення проекту рекомендацій щодо розподілення території України на зони та агломерації та порядку їх перегляду згідно з вимогами Директиви 2008/50/ЄC».
 16.  «Перегляд реєстру мережі моніторингу поверхневих вод з урахуванням вимог Водної рамкової Директиви 2000/60/ЄС».
 17.  «Розроблення методології порівняльної оцінки стану атмосферного повітря між регіонами за допомогою екологічних показників. Проведення апробації методології порівняльної оцінки стану атмосферного повітря на підставі екологічних показників в трьох областях України».
 18.  «Розроблення проекту методики застосування нижнього та верхнього порогів оцінювання якості атмосферного повітря згідно з вимогами Директиви 2008/50/ЄC».
 19.  «Екологічні наслідки реалізації водоохоронних заходів на малих річках України».
 20.  «Встановлення (оцінювання) екологічних ризиків наслідків забруднення поверхневих вод України».
 21.  «Дослідження транскордонних впливів господарської діяльності на стан поверхневих та підземних вод на території України (на прикладі Шацьких озер)».
 22.  «Наукове забезпечення розробки та реалізації міжнародної Українсько-Румунсько-Молдовської програми екологічного моніторингу дельти Дунаю».
 23.  «Аналіз ефективності реалізації водоохоронних заходів у басейнах річок Дніпро, Дністер та Дунай на території України».
 24.  «Аналіз досягнення Україною встановлених національних цільових показників до Протоколу про воду та здоров’я (затверджені Наказом Мінприроди України від 14.09.2011 р. № 324) та визначення необхідності їх перегляду».
 25.  «Розробка методичних рекомендацій з впровадження основних засад та механізмів реалізації Стратегічної екологічної оцінки (СЕО) у розробки планів та програм».
 26.  «Оцінювання екологічного ризику від забруднення атмосферного повітря викидами підприємств паливно-енергетичного комплексу України».
 27.  «Розроблення проекту методичних рекомендацій щодо визначення надходження забруднюючих речовин з дифузних джерел сільськогосподарського походження до водних об’єктів».

 Впровадження прикладних науково-дослідних робіт    у 2016 році